3. Mån­dags­ex­em­plar

Allt Om BILAR - - Listan -

Jo, det finns fak­tiskt mån­dags­ex­em­plar bland bi­lar­na ock­så. Vis­sa bi­lä­ga­re rå­kar ut för en mängd fel på en bil­mo­dell som and­ra äga­re av sam­ma bil­mo­dell in­te alls har no­te­rat. Of­ta häng­er felen ihop – det kan va­ra då­lig elekt­ro­nik, nå­gon del som är då­ligt ihop­skru­vad el­ler helt en­kelt att till­verk­ning­en gick snett på nå­got sätt den spe­ci­el­la da­gen el­ler de­len av da­gen. Det kan ock­så hand­la om en se­rie de­lar från en un­der­le­ve­ran­tör som va­rit un­der­må­li­ga, el­ler att till­ver­ka­ren bytt un­der­le­ve­ran­tör vid en viss tid­punkt. Peu­geots pro­blem med brom­sar­na häromå­ret ha­de till ex­em­pel med ett byte av un­der­le­ve­ran­tör att gö­ra och det dröj­de in­nan de kun­de stäl­la allt till­rät­ta. Se upp med bi­lar som har haft många oli­ka fel el­ler fel av en viss typ. Går lam­por­na of­ta sön­der? Har bi­len va­rit på verk­stad of­ta? Är det of­ta fel på nå­got ef­ter verk­stads­be­sö­ken? Se upp med de här ex­em­pla­ren – välj hell­re nå­got an­nat. När en bil haft många små fel kan det ock­så be­ro på då­lig sköt­sel och det är yt­ter­li­ga­re en an­led­ning att hål­la dig bor­ta. Tit­ta or­dent­ligt på fel­histo­ri­ken, till ex­em­pel be­sikt­nings­pro­to­koll el­ler ser­vice– och re­pa­ra­tions­kvit­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.