2. Pri­vat­le­a­sing – an­tal mil

Allt Om BILAR - - Listan -

Al­la snac­kar pri­vat­le­a­sing i bil­bran­schen och det är lätt att för­stå var­för. Du vet ex­akt hur myc­ket ditt bi­lä­gan­de kom­mer att kos­ta un­der av­tal­s­pe­ri­o­den. El­ler? Jo, men det gäl­ler att du har ord­ning på vill­ko­ren i av­ta­let. Ett myc­ket van­ligt miss­tag är an­ta­let kör­da mil över tre år. Många räk­nar snålt för att få ner må­nads­kost­na­den och tän­ker kanske in­te på hur myc­ket mil det verk­li­gen blir. I av­ta­let står det vad var­je ex­tra mil kos­tar och, jo, det är sant – det är verk­li­gen så dyrt. Al­ter­na­ti­vet är att stäl­la bi­len de sista må­na­der­na. Jag kän­ner till le­a­sing­kun­der som räk­nat på mil­kost­na­den och sett att det blir bil­li­ga­re att kö­pa en gam­mal be­gag­nad bil sista året. Så myc­ket kos­tar de ex­tra mi­len. Var­je ex­tra mil kan kos­ta allt från sju, åt­ta kro­nor till det dubb­la, 15–16 kro­nor per mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.