4. Pri­vat­le­a­sing – sköt­sel

Allt Om BILAR - - Listan -

Pre­cis som när det gäl­ler an­tal kör­da mil kan det bli dyrt att läm­na till­ba­ka din le­a­sing­bil om du in­te har skött den el­ler kla­rat det som le­a­sing­fö­re­ta­get kal­lar ”nor­malt sli­tage”. Är en fläck på kläd­seln nor­malt sli­tage? Hur många mil­li­me­ter möns­ter be­hö­ver va­ra kvar på däc­ken? Hur är det med det där reg­la­get som har loss­nat? Det finns ut­rym­me för en hel del tolk­ning­ar, så för dig som bil­kund är det vik­tigt att re­da ut even­tu­el­la frå­ge­tec­ken in­nan du skri­ver på le­a­singav­ta­let. Vi kan ock­så an­ta att när hand­lar­na pres­sar pri­ser­na för att få ut bi­lar så är de ock­så sug­na på att ploc­ka till­ba­ka en del peng­ar om det går, om in­te av­ta­let har följts.

Fläc­kar och ska­dor kan på­ver­ka le­a­sing­kost­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.