5. Åter­kal­lel­se

Allt Om BILAR - - Listan -

Fler och fler till­ver­ka­re kal­lar till­ba­ka si­na bi­lar för att ord­na till fel­ak­tig­he­ter. In­te säl­lan hand­lar det om all­var­li­ga fel som be­hö­ver åt­gär­das och of­ta hand­lar det om sä­ker­hets­re­la­te­ra­de fel. Som bi­lä­ga­re gäl­ler det att hål­la ord­ning på de här åter­kal­lel­ser­na och ­verk­li­gen se till att gör dem. Som bil­kö­pa­re kan det va­ra svårt att ve­ta om en bil ska in för åt­gärd el­ler om den va­rit fö­re­mål för nå­gon åter­kal­lel­se. Ett råd är att ringa till im­por­tö­ren och med hjälp av ­re­gi­stre­rings­num­ret på den ak­tu­el­la bi­len frå­ga om bi­len om­fat­tats av nå­gon åter­kal­lel­se och om det fix­ats till. Och det är in­te ba­ra bi­lens skick det hand­lar om – blir det följd­fel el­ler and­ra fel kan bi­lens even­tu­el­la ga­ran­ti­er på­ver­kas. Räk­na in­te med att bil­för­säl­ja­ren el­ler im­por­tö­ren är väl­vil­ligt in­ställ­da vid en even­tu­ell tvist om ga­ran­ti­er om in­te al­la åter­kal­lel­ser är gjor­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.