8. Ser­vice­bo­ken

Allt Om BILAR - - Listan -

Det är egent­li­gen själv­klart – men det är fort­fa­ran­de många som slar­var med ser­vice och un­der­håll. Och det kan bli väl­digt kost­samt. Jag har många, många gång­er pra­tat med bi­lim­por­tö­rer som hård­nac­kat ne­kat er­sätt­ning för till ex­em­pel ett mo­tor­ha­ve­ri på grund av att rätt ser­vice in­te gjorts av rätt verk­stad i rätt tid. En ifylld och kor­rekt ser­vice­bok är ett mås­te så länge bi­lens ga­ran­ti gäl­ler. Och finns in­te den boken så köp in­te bi­len – i al­la fall in­te om du vill ha till­gång till ga­ran­tin. En ifylld ser­vice­bok är ock­så en slags ga­ran­ti för att bi­len skötts på rätt sätt un­der de förs­ta mi­len/åren, vil­ket i sin tur är ett kvit­to på hur bra skick bi­len är i. En­da gång­en som du kan strun­ta i ser­vice­bo­ken är om du själv är ­väl­digt hän­dig och kan lö­sa even­tu­el­la pro­blem med bi­len på egen hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.