11. Spe­ci­al­mo­del­ler

Allt Om BILAR - - Listan -

Det är lätt att loc­kas att kö­pa en mo­tor med li­te fler häst­kraf­ter, en mo­tor med li­te fler cy­lind­rar el­ler en spe­ci­al­mo­dell. Men det kan ock­så bli dyrt. In­te säl­lan be­ty­der det att bil­mo­del­len är li­te mer ovan­lig och där­med kan det be­ty­da dy­ra­re ser­vice och dy­ra­re re­serv­de­lar. Det är van­ligt med dubb­la pri­ser på så enk­la sa­ker som tänd­stift ef­tersom de ska sit­ta i en spe­ci­al­mo­tor. I läng­den blir det här job­bigt och dyrt. Så är det in­te helt nöd­vän­digt att kö­pa spe­ci­a­la­ren så gör som al­la and­ra - köp den van­li­gas­te mo­del­len el­ler det van­li­gas­te mo­tor­al­ter­na­ti­vet. Li­te spor­ti­ga­re bi­lar har of­ta körts hårt, vil­ket sli­ter på fram­för allt kopp­ling och väx­ellå­da. Chevrolet Cap­ti­va är ett ex­em­pel på en bil med dy­ra re­serv­de­lar, Kia Op­ti­ma ett an­nat.

Nya Au­di S5 och A5 coupe – två spe­ci­al­mo­del­ler från Au­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.