9. Väx­ellå­da

Allt Om BILAR - - Listan -

En vik­tig del av bi­lens så kal­la­de drivlina är för­stås väx­ellå­dan. Och det hän­der då och då att bil­till­ver­ka­ren mis­sar att mat­cha rätt mo­tor till rätt väx­ellå­da. Mo­torn kan va­ra för stark, vil­ket sli­ter på väx­ellå­dan el­ler ut­väx­ling­en kan va­ra fel vil­ket ock­så sli­ter på lå­dan och dess­utom kan ge hög­re för­bruk­ning. Det här är ett pro­blem som ty­värr ald­rig märks på ett ny­bils­test, ut­an bru­kar mär­kas i form av miss­ljud el­ler väx­lings­pro­blem när bi­len rul­lat minst 5 000 mil. Det här är allt­så en vik­tig de­talj för den som kö­per en två, tre år gam­mal bil - att kol­la så att väx­ellå­dan verk­li­gen fun­ge­rar. Här är det för­stås till att bör­ja med vik­tigt att prov­kö­ra bi­len och då kö­ra ige­nom al­la väx­ling­ar. Le­ta ef­ter trög­he­ter och miss­ljud. Sen är det även här nyt­tigt att sät­ta sig vid da­torn och sö­ka ef­ter in­for­ma­tion om just din kom­bi­na­tion av mo­tor och väx­ellå­da. För lå­dan kan fun­ge­ra väl­digt bra el­ler väl­digt då­ligt be­ro­en­de på vil­ken mo­tor den ska ar­be­ta till­sam­mans med. Ett väx­ellåds­byte är dyrt och ett känt pro­blem sän­ker ga­ran­te­rat vär­det på din bil, det kan till och med gö­ra den omöj­lig att säl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.