12. Då­li­ga vin­ter­bi­lar

Allt Om BILAR - - Listan -

Ty­värr finns det ex­em­pel på bi­lar som in­te rik­tigt är byggda för vårt svens­ka vin­ter­kli­mat. Det kan va­ra vik­ta skärm­kan­ter som ga­ran­te­rat kom­mer att bör­ja ros­ta ef­ter en vin­ter med salt och grus och det kan va­ra då­ligt inkaps­la­de kon­tak­ter el­ler la­ger som helt en­kelt ger upp för ti­digt ef­ter att de ut­satts för ky­la, regn och snö. Det finns ock­så ett par till­ver­ka­re som haft pro­blem med elekt­ro­ni­ken och hur den kla­rar ­rik­tigt kallt vä­der. Här finns det ing­et en­kelt knep för att upp­täc­ka pro­ble­ma­ti­ken, men ett par tim­mar vid da­torn och en sök­mo­tor som Goog­le kan ge dig ovär­der­li­ga tips och bra in­for­ma­tion. För är det ett ge­ne­rellt pro­blem med en bil­mo­dell så är du ga­ran­te­rat in­te en­sam om det. Ford S-Max är en bil som ge­nom åren haft många pro­blem som re­la­te­rats till lå­ga tem­pe­ra­tu­rer. Lex­us CT 200h är ett an­nat ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.