Hus­vagn ut­om­lands

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Vad gäl­ler för min hus­vagn som jag vill ha upp­ställd på cam­ping­plats i Frank­ri­ke. Mås­te jag kö­ra hem den till Sve­ri­ge var­je år el­ler finns det nå­gon form av be­sikt­ning i Frank­ri­ke som tillå­ter mig att kö­ra hus­vagn där? Lä­sa­re MOR­GAN: Krav på ob­li­ga­to­risk kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge gäl­ler hus­vag­nar som är re­gi­stre­ra­de i Sve­ri­ge när de körs på svens­ka vägar. En kon­troll­be­sikt­ning gjord i Frank­ri­ke kan in­te till­go­do­räk­nas i Sve­ri­ge. Mitt råd är att man åt­minsto­ne gör en fri­vil­lig kon­troll­be­sikt­ning/ tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll i det land man be­fin­ner sig så att man kan be­vi­sa att for­do­net in­te har någ­ra tra­fik­sä­ker­hets­bris­ter ifall att man skul­le bli in­blan­dad i en tra­fik­olyc­ka. Då kan man tro­ligt­vis be­vi­sa att det in­te finns någ­ra tra­fik­sä­ker­hets­bris­ter på hus­vag­nen. Om det är så att det re­dan in­träf­fat ett au­to­ma­tiskt kör­för­bud på for­do­net för att det

MOR­GAN: Vid kon­troll­be­sikt­ning gäl­ler att tu­tan ska ha en till­fred­stäl­lan­de ljud­styr­ka och med det me­nas att sig­na­lan­ord­ning­en ska av­ge en jämn ton som kan upp­märk­sam­mas av and­ra tra­fi­kan­ter och även fö­ra­re i ett an­nat for­don (mo­tor­cy­kel, per­son­bil, last­bil och buss). Det är be­sikt­nings­tek­ni­kern som gör en sub­jek­tiv kon­troll och be­döm­ning. På bi­lar där det i tek­nis­ka da­ta finns upp­gift om vär­den för stil­lastå­en­de bul­ler görs mät­ning när av­gas­lju­det upp­fat­tas som på­tag­ligt hög­re än vad som är nor­malt för bi­len. Finns ing­en upp­gift om stil­lastå­en­de bul­ler görs en sub­jek­tiv kon­troll och be­döm­ning ge­nom av­lyss­ning. Om bul­ler­ni­vån är myc­ket hög­re än vad som är nor­malt för for­do­net i stan­dardut­fö­ran­de ska det un­der­kän­nas. För Ford Mustang av års­mo­dell 1966 finns ing­en upp­gift i tek­nis­ka da­ta om stil­lastå­en­de bul­ler och då görs en sub­jek­tiv kon­troll och be­döm­ning av bul­ler­ni­vån. För ny­a­re bi­lar som har upp­gift om stil­lastå­en­de bul­ler, bå­de bul­ler­vär­de och varv­tal i tek­nis­ka da­ta, görs mät­ning med bul­ler­mä­ta­re. Till det re­gi­stre­ra­de gräns­vär­det ska 5 db (A) läg­gas till för ett er­hål­la den ak­tu­el­la bi­lens gräns­vär­de vid kon­troll­be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.