Vill to­na si­do­spe­geln

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag har ett li­tet pro­blem med mi­na si­do­speg­lar. Ef­tersom jag är li­te kort så blir jag he­la ti­den blän­dad av bakom­va­ran­de bi­lar. Jag vill to­na si­do­speg­lar­na på min nya bil, men är det tillå­tet? Och blir det an­märk­ning på be­sikt­ning­en? Vet att vis­sa mär­ken har si­do­speg­lar­na to­na­de som stan­dard på si­na bi­lar.

Sam MOR­GAN: Det är svårt att sva­ra på ut­an att se back­spe­geln ef­tersom det be­ror på hur man har to­nat spe­gel­gla­set. Om back­spe­gel sak­nas, in­te sit­ter fast or­dent­ligt och om den el­ler gla­set är ska­dat el­ler att den re­flek­te­ran­de bil­den i back­spe­geln blir för­vrängd på nå­got sätt – då får for­do­net en an­märk­ning. Spray­ar man på nå­gon form av färgskikt för att ”to­na” gla­set finns det en stor risk att back­spe­geln in­te fyl­ler sin funk­tion som back­spe­gel. Mitt råd är att du i stäl­let by­ter ut de be­fint­li­ga back­speg­lar­na el­ler spe­gel­gla­sen till back­speg­lar/spe­gel­glas som är för­sed­da med bländ­fritt spe­gel­glas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.