7

Bi­len luk­tar sprit

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har haft och har min bil på Vol­vo­verk­stad för att jag haft pro­blem med bi­len se­dan i april och pro­ble­met kvar­står. Det bör­ja­de med att mo­tor­lam­pan lys­te och det stod i dis­play­en att jag skul­le väx­la ner el­ler sän­ka far­ten. Jag har en au­to­mat­lå­da i min bil. Den är av års­mo­dell 2009 och körs med ben­sin. Ef­ter många verk­stads­be­sök kom de fram till att det skul­le by­tas mo­tor samt en spri­da­re. Dock kvar­står sam­ma pro­blem ef­ter mo­tor­by­tet. De har nu bytt två spri­da­re till men bi­len går fort­fa­ran­de konstigt och är svår­star­tad. Min bil är en T6 och jag ifrå­ga­sat­te var­för man in­te by­ter al­la sex spri­dar­na men de sa att det in­te var nöd­vän­digt. De ring­de mig ny­li­gen från verk­sta­den och påstod att det luk­ta­de sprit om bi­len. Jag har in­te tan­kat sprit ut­an ba­ra ben­sin. Min tan­ke är att det har nå­got med för­brän­ning­en att gö­ra.

Karin JO­NAS: Jag ha­de en te­o­ri an­gå­en­de eta­nol, allt­så det du be­skri­ver som sprit i bi­lens tank. De fles­ta ben­sin­sta­tio­ner blan­dar ju i dag i eta­nol i det som säljs som ben­sin i tap­par­na. Och då tänk­te jag att bland­ning­en kanske bli­vit för hård och det där­med på­ver­kat din bil li­te ex­tra. Men den te­o­rin hål­ler ju egent­li­gen ba­ra om du in­te tan­kat på fle­ra oli­ka sta­tio­ner un­der ti­den du haft be­kym­ret. Jag får in­te upp­fatt­ning­en om du kört bi­len emel­lan och hun­nit tan­ka på oli­ka stäl­len el­ler om den in­te hun­nit rul­la så långt mel­lan gång­er­na? Om det är sam­ma tank du kör på skul­le det va­ra in­tres­sant att töm­ma tan­ken och fyl­la på nytt bräns­le och se om det blir nå­gon skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.