Ex­klu­siv DTM-BMW för ri­ka sam­la­re

Allt Om BILAR - - Allt Om Bilar - BENGT ISAKSSON

Här är ett rik­tigt ex­klu­sivt fart­pa­ket! BMW M4 DTM Cham­pi­on Edi­tion – med 500 häst­kraf­ter – ska till­ver­kas i en­dast 200 ex­em­plar.

Bi­len lan­se­ras som en hyll­ning till tys­ka ra­cer­fö­ra­ren Mar­co Witt­manns slutse­ger i årets DTM–cir­kus.

– Ald­rig ti­di­ga­re har en av vå­ra upp­la­ge­mo­del­ler va­rit så nä­ra kopp­lad till mo­torspor­ten, sä­ger Frank van Me­el, vd för BMW Mo­torsport, i ett press­med­de­lan­de.

Och visst hand­lar det här om siff­ror i äk­ta ra­cing­klass. Jäm­fört med den se­rie­pro­du­ce­ra­de BMW M4 är allt häf­ti­ga­re.

De 500 häst­kraf­ter­na (69 mer är van­li­ga BMW M4) tar bi­len från 0–100 kilo­me­ter i tim­men på 3,8 se­kun­der. Topp­has­tig­he­ten på de 200 kom­mer­si­el­la ex­em­pla­ren har be­grän­sats till 305 kilo­me­ter i tim­men.

Vrid­mo­men­tet är på 600 Nm vil­ket är 50 mer än på van­li­ga BMW M4. Utef­fek­ten har ökats med 51 kW till 368 kW.

Den ra­ka sex­cy­lind­ri­ga dubb­la tur­bo­mo­torn drar 8,5 li­ter ben­sin per 100 kilo­me­ter. CO2–ut­släp­pet lig­ger på 199 gram per kilo­me­ter.

Ba­kom de re­spek­tab­la pre­stan­da siff­ror­na ligg e re­nin­no­va­tiv vat­te­n­in­sprut­nings tek­nik, som även an­vänds i BMW M 4 GTS. Kyl­ning­en av för­brän­nings­kam­rar­na, som möj­lig­gjorts ge­nom den­na tek­nik, ökar av­se­värt mo­torns vär­me­re­la­te­ra­de funk­tions­gräns.

BMW M4 DTM Cham­pi­on Edi­tion kom­mer ba­ra att va­ra till­gäng­lig i al­pin­vitt. I ex­te­ri­ör­de­sig­nen på­min­ner den för­stås myc­ket om ra­cer­bi­lar­na i DTM, som pro­du­ce­rats av BMW Mo­torsport.

”Mo­del­lens nä­ra band med BMW–mär­kets fram­gång­ar i – för­mod­li­gen – värl­dens mest po­pu­lä­ra in­ter­na­tio­nel­la stan­dard­vagns­ se­rie blir up­pen­bart vid förs­ta an­blic­ken, skri­ver BMW.

BMW M4 DTM Cham­pi­on Edi­tion har ett di­stinkt ra­cer­bilut­se­en­de, in­te minst tack va­re den bak­re dif­fu­sorn och den sto­ra bak­re ving­en som är fast­mon­te­rad på bak­luc­kan.

Bil e när­byggd med fle­ra lätt­vikts­kom­po­nen­ter. Bland an­nat mo­tor­hu­ven, ta­ket och bak­re dif­fu­sorn är till­ver­kad i kol­fi­ber. ­Dub­bel flö­des–sport­av­gas­sy­ste­met med två par slut­rör är gjord i ex­cep­tio­nellt lätt ti­tan.

BMW för­vän­tar sig att de­ras M4 DTM Cham­pi­on Edi­tion kom­mer att bli ett myc­ket ef­ter­trak­tat sam­lar­ob­jekt.

Pri­set då? Ja, sma­kar det så kos­tar det. BMW M4 DTM Cham­pi­on Edi­tion går lös på 1 440 000 kro­nor. Fast det av­skräc­ker nog in­te mål­grup­pen, som om­fat­tar ri­ka sam­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.