”Till­ba­ka till fram­ti­den”-bi­len till­ba­ka

Allt Om BILAR - - Allt Om Bilar - BENGT ISAKSSON

Den var tids­ma­skin i ”Till­ba­ka till fram­ti­den”-fil­mer­na.

Nu kom­mer kult­bi­len DeLo­re­an DMC-12 att bör­ja till­ver­kas igen.

Och du kan an­mä­la ditt in­tres­se för den re­dan nu.

DeLo­re­an DMC-12 var den en­da bil­mo­dell som bil­till­ver­ka­ren DeLo­re­an hann gö­ra in­nan fö­re­ta­get gick i kon­kurs. Ba­ra 8 500 ex­em­plar av bi­len till­ver­ka­des in­nan pro­duk­tio­nen stop­pa­des 1983.

Än­då blev den en av bil­histo­ri­ens mest hy­pa­de mo­del­ler. Det­ta tack va­re sin in­sats som tids­ma­skin i filmtri­lo­gin ”Till­ba­ka till fram­ti­den”. Fil­mer­na – en bland­ning av ­sci­ence fic­tion, ko­me­di och även­tyr – kom 1985, 1989 samt 1990 och blev sto­ra tit­tar­fram­gång­ar.

DMC-12 var även en ovan­lig bil sett till kon­struk­tio­nen. Den ha­de central­balks­ram och ka­rosstom­me i glas­fi­ber med yt­ter­pa­ ne­ler i olac­ke­rat matt­borstat rost­fritt stål. Där­till må­sving­e­dör­rar, allt­spå dör­rar som är le­da­de i ta­ket och öpp­nas rakt upp.

Bi­len de­sig­na­des av ita­li­e­na­ren Gi­or­get­to Gi­u­gi­a­ro.

Mo­torn var en V6:s på 2,9 li­ter – en va­ri­ant av PRV-mo­torn, som var pla­ce­rad ba­kom ba­kax­eln och bland an­nat satt i Vol­vo 760.

Bi­len fick ett gans­ka skam­fi­lat ryk­te ef­tersom de­talj­k­va­li­te­ten var tvek­sam. Den olac­ke­ra­de ka­ros­sen in­ne­bar dess­utom att det lätt blev fin­gerav­tryck på den och att even­tu­el­la re­pa­ra­tio­ner av plåtska­dor blev svå­ra att få snyg­ga.

DeLo­re­an är nu­me­ra upp­köpt av ­DeLo­re­an Mo­tor Com­pa­ny i USA och DMC-12 kom­mer att kun­na till­ver­kas tack va­re en lag som an­togs i USA i de­cem­ber 2015. Den möj­lig­gör för mind­re bo­lag att pro­du­ce­ra ett be­grän­sat an­tal re­pli­ka- for­don, som lik­nar for­don som till­ver­ka­des för mer än 25 år se­dan.

Den nya DMC-12 kom­mer där­för att på­min­na myc­ket om den gam­la i ut­se­en­det. Un­der ska­let kom­mer dock en hel del att skil­ja sig, Bå­de tek­ni­ken och elekt­ro­ni­ken ska va­ra re­jält upp­da­te­rad.

En­ligt mo­tor­saj­ten Au­toblog kan det kom­ma att bli en V8 un­der hu­ven. Och bi­len ska ock­så kom­ma att upp­fyl­la ­gäl­lan­de ut­släpps­för­ord­ning­ar.

Mer ex­ak­ta de­tal­jer om den nya DMC-12 har än­nu in­te of­fent­lig­gjorts. Men på nä­tet finns en in­tres­se­an­mä­lan att fyl­la i. Pro­duk­tio­nen av DMC-12 be­räk­nas kom­ma i gång un­der näs­ta år. Mel­lan 300 till 350 ex­em­plar kom­mer att till­ver­kas, en­ligt ­pla­ner­na.

Pri­set be­räk­nas bli cir­ka 900 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.