Ny svensk el­bil fi­nan­sie­ras med crowd­fun­ding

Allt Om BILAR - - Allt Om Bilar - BENGT ISAKSSON

Här är den nya svens­ka el­bi­len Uni­ti. Den kom­mer snart att pro­du­ce­ras – i al­la fall att dö­ma av in­tres­set från in­ve­ste­rar­na.

På en­dast två da­gar fick per­so­ner­na ba­kom pro­jek­tet in fem mil­jo­ner kro­nor via crowd­fun­ding. Det var det eko­no­mis­ka må­let för att kun­na byg­ga en ­pro­to­typ, re­do för pro­duk­tion.

Uni­ti är en elekt­risk stads­bil som ut­veck­lats på Lunds uni­ver­si­tet men som nu är ett fri­ståen­de pro­jekt. Bi­len är två­sit­sig och med 15 kW–mo­tor.

När fö­re­ta­get med sam­ma namn för­ra vec­kan star­ta­de en 45 da­gar lång kam­panj, på crowd­fun­ding–saj­ten ­Fun­derByMe för att få ihop fem mil­jo­ner kro­nor till byg­gan­det av en el­bils­pro­to­typ, kom peng­ar­na in myc­ket snabbt.

På ba­ra två da­gar över­träf­fa­des den ef­ter­frå­ga­de sum­man. Och än­nu åter­står det fle­ra vec­kor av kam­pan­jen. Fö­re­ta­get Uni­ti har up­pen­bar­li­gen ett loc­kan­de kon­cept.

Till skill­nad från många and­ra el­bi­lar i pla­ne­rings­sta­di­et har Uni­ti valt att gö­ra om el­bils­kon­cep­tet från grun­den, i stäl­let för att byg­ga vi­da­re på samt an­pas­sa kon­cep­tet för kon­ven­tio­nel­la bi­lar, skri­ver Vec­kans af­fä­rer.

En­ligt Uni­ti är kon­ven­tio­nel­la bi­lar onö­digt kraft­ful­la och sto­ra. Att ska­la ner ger sto­ra ef­fek­ti­vi­tets– och mil­jö­mäs­si­ga vins­ter, an­ser Uni­ti, som sät­ter myc­ket av sitt fo­kus på håll­bar­het.

Sam­ti­digt kom­mer ­an­vän­darupp­le­vel­sen att hål­la sam­ma höga stan­dard som kon­ven­tio­nel­la bi­lar, lo­var fö­re­ta­get.

Uni­ti upp­ger till Vec­kans af­fä­rer, att det ha­de till­gång till and­ra fi­nan­sie­rings­käl­lor, men val­de crowd­fun­ding ef­tersom det pas­sa­de bra med öp­pen­he­ten som präg­lar pro­jek­tet.

Det är in­te ba­ra fram­gång­en med crowd­fun­ding–in­sam­ling­ar­na som vi­sar på det sto­ra in­tres­set för Uni­ti. Fö­re­ta­get har re­dan fått in över 140 ­för­be­ställ­ning­ar på sin el­bil.

Crowd­fun­ding kan över­sät­tas med gräs­rots­fi­nan­sie­ring. Det har på kort tid bli­vit ett po­pu­lärt sätt för ent­re­pre­nö­rer att nå ut till po­ten­ti­el­la in­ve­ste­ra­re och be om hjälp med fi­nan­sie­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.