Fors­ka­re: Kvin­nor blir ar­ga lät­ta­re ba­kom rat­ten

Kvin­nor blir lät­ta­re ar­ga­re ba­kom rat­ten än män. Det har vi­sat sig i en färsk un­der­sök­ning. De kvinn­li­ga bil­fö­rar­nas snabbt upp­blos­san­de ils­ka ska be­ro på ett arv från sten­ål­dern.

Allt Om BILAR - - Alltombilar - BENGT ISAKSSON PETTER JENNERVALL

UNDERSÖKNINGEN är gjord på Goldsmit­hs Uni­ver­si­ty i Lon­don på upp­drag av den ja­pans­ka bil­till­ver­ka­ren Hyun­dai. Den vi­sa­de bland an­nat att kvin­nor var 14 pro­cent mer be­näg­na att re­a­ge­ra med ils­ka på så kal­la­de ”bak­sä­tes­fö­ra­re” än män. När det gäll­de att bli arg på nå­gon som kör­de på ett ego­is­tiskt och vårds­löst sätt ha­de kvin­nor­na ett över­tag mot män­nen med tolv pro­cent.

I undersökningen ut­sat­te be­te­en­depsy­ko­lo­gen Pa­trick Fa­gan 1 000 man­li­ga och kvinn­li­ga bil­fö­ra­re för ett käns­lo­test. Syf­tet var att se hur de fem sin­ne­na (syn, hör­sel, kän­sel, lukt och smak) ut­lös­te känslo­mäs­si­ga re­ak­tio­ner i oli­ka körsce­na­ri­or. I al­la sce­na­ri­or blev kvin­nor­na ar­ga­re än män­nen.

Pa­trick Fa­gan för­kla­rar re­sul­ta­ten med »De som kom­mit för att släc­ka kan ju ini­ti­alt in­te se att det är en gas­bil som brin­ner. Men de ut­sät­ter sig för en oer­hörd fa­ra om de står i när­he­ten av en så­dan bil.« Bo Erics­son, vd för Sve­ri­ges For­don­verk­stä­ders För­e­ning (SFVF), var­nar för fa­ror­na med an­läg­da brän­der med gas­bi­lar. hän­vis­ning till män­ni­skans ur­gam­la ”jä­ga­re och sam­la­re”-men­ta­li­tet där kvin­nor tving­a­des att va­ra hy­perupp­märk­sam­ma på ris­ken för en at­tack mot de­ras av­kom­ma.

– Evo­lu­tions­te­o­rin an­ty­der att vå­ra ti­di­ga kvinn­li­ga för­fä­der tving­a­des att ut­veck­la en akut käns­la för fa­ra när nå­got ho­ta­de dem och de­ras barn när män­nen till­fäl­ligt ha­de läm­nat grot­tan.

– Det sy­ste­met för ti­dig var­ning är re­le­vant än idag. Där­för ten­de­rar kvinn­li­ga bil­fö­ra­re att va­ra mer käns­li­ga för ne­ga­ti­va si­tu­a­tio­ner och blir snab­ba­re ar­ga och fru­stre­ra­de än män, sä­ger Pa­trick Fa­gan till den brit­tis­ka ny­hets­saj­ten News­press. Mitsubishi blir en del av al­li­an­sen mel­lan Re­nault och Nis­san. Af­fä­ren är värd 21,3 mil­jar­der kro­nor. Den nu tre­de­la­de al­li­an­sen blir en av värl­dens tre störs­ta for­dons­till­ver­kar­grup­per, en­ligt mo­tor­saj­ten Car­mag. Sam­gå­en­det blev klart i och med Nis­san Mo­tors för­värv av 34:a pro­cen­tig an­del i Mitsubishi Mo­tors. Där­med blev Nis­san störs­ta ak­tieä­ga­re i Mitsubishi. En­ligt Car­mag kom­mer al­li­an­sen mel­lan Mitsubishi, Re­nault och Nis­san att sva­ra för 10 mil­jo­ner till­ver­ka­de ­for­don­sex­em­plar un­der 2016. – Kom­bi­na­tio­nen av Nis­san, Mitsubishi Mo­tors och Re­nault kom­mer att ska­pa en ny kraft i den glo­ab­la bil­till­verk­ning­en ,sä­ger Nis­sans ord­fö­ran­de och vd Car­los Ghosn, som även blir ord­fö­ran­de i Mitsubishi. Den störs­ta de­len av sam­ar­be­tet kom­mer att va­ra mel­lan de bå­da ja­pans­ka bil­till­ver­kar­na Nis­san och Mitsubishi.

Mitsubishi+Nis­san +Re­nault=Sant!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.