Norsk dub­bel­mo­ral

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag har fun­de­rat på att by­ta till el­bil el­ler hy­brid. Det lig­ger ju helt i ti­den mil­jö­mäs­sigt när man lä­ser di­na och öv­ri­ga ex­per­ter på om­rå­det. Vad som får mig att bör­ja tviv­la på era åsik­ter är den nors­ka sats­ning­en på el­bi­lar. Nor­ge har en väl­digt stor an­del el­bi­lar och fram­står som ett fö­re­gångs­land i mil­jötän­ket kring pri­vat­bi­lism. Jag be­sö­ker of­ta Nor­ge och någ­ra av mi­na barn plus barn­barn som bor i det­ta un­der­ba­ra land.

Nors­ka sta­ten bi­drar med sto­ra eko­no­mis­ka re­sur­ser till al­la som kö­per el­bil. To­talt hand­lar det om mil­jar­der i skat­te­sub­ven­tion, sunt kan tyc­kas med tan­ke på mil­jön. Nor­ge som är själv­för­sör­jan­de på mil­jö­vän­lig vat­ten­kraft, ut­märkt ab­so­lut att man ut­nytt­jar des­sa na­tur­till­gång­ar. Men hur går det till i Nor­ge då? Jo, man är väl­digt ”bu­si­ness-ori­en­ted”. I Nor­ge ex­por­te­rar man den dy­ra mil­jö­vän­li­ga el­kraf­ten till Tyskland som är be­ro­en­de av att hål­la si­na kli­mat­mål. Sam­ti­digt im­por­te­rar man den bil­li­ga mil­jö­för­stö­ran­de kol­kraf­ten från Tyskland. Då kan man sub­ven­tio­ne­ra el­bi­lar ut­an att det kos­tar sta­ten nå­got. För mig med sex år i folk­sko­la och papp­slöjd, i fort­sätt­nings­sko­lan på som­ma­ren, går det­ta in­te ihop med mitt mil­jötänk? Jag har dess­utom åter­gått till ben­sin­dri­ven mo­tor i stäl­let för die­sel­ma­ni­pu­le­rad ut­släpps­mo­tor. För­bruk­ning­en skil­jer ba­ra 0,1 li­ter per mil. Känns på nå­got vis jus­ta­re och dess­utom ro­li­ga­re att kö­ra.

Åke We­lin Ja, de­bat­ten om el­bi­lar­nas mil­jöpå­ver­kan kom­mer att in­ten­si­fie­ras i takt med att bi­lar­na blir van­li­ga­re. I Sve­ri­ge är det i al­la fall – vad vi vet – re­la­tivt mil­jö­vän­ligt att kö­ra el­bil. Men glo­balt kom­mer det här att bli ett stort pro­blem och fö­re­mål för de­batt. Jag kan än­då tän­ka mig att bil­in­du­strin och trans­port­sek­torn gla­de­li­gen läm­par över he­la ut­släpps­frå­gan på kraft­bo­la­gen och oli­ka län­ders re­ge­ring­ar. För när bi­lar­na körs på el så kan vi väl in­te skyl­la CO2-ut­släp­pen på dem, trots att de kör på el från kol­kraft, el­ler?

JAN-ERIK:

Ste­fan ”Lö­vis” Jo­hans­son med klas­sisk Fer­ra­ri i F1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.