Fel på sky­tar­na

Allt Om BILAR - - Brev -

Ho­la, den åt­ta­å­ri­ga ga­ran­tin på Toyo­ta Pri­us gick just ut och vi byt­te upp oss till Pri­us 2016. Det känns som att ”kö­ra en da­tor”. Två vi­de­o­ka­me­ror och tre ra­dar, ljus­mä­ta­re med me­ra hål­ler koll på vad som hän­der ut­an­för bi­len. Rat­ten mås­te jag fort­fa­ran­de vri­da på, par­ke­rings­plat­sen mås­te jag själv väl­ja ut. När jag kör fun­de­rar jag över om jag vill läm­na över allt till elektro­nis­ka gi­va­re. Bi­len fil­mar ex­em­pel­vis has­tig­hets­skyl­tar och var­nar mig när jag kör för fort. Den­na funk­tion har fått mig at in­se att skyl­tar­na sit­ter på fel stäl­len och vi­sar fel vär­den, så­dant har jag ti­di­ga­re strun­tat i – mänsk­lig an­pass­ning. Jag på­pe­ka­de det­ta för en Gu­ar­dia Ci­vil i Spa­ni­en, ”15 pro­cent av skyl­tar­na är fel”, me­na­de han.

Skul­le själv­kö­ran­de bi­lar kö­ra en­ligt skylt­ning­en skul­le snart ka­os upp­stå.

Sa­lu­dos/Björn

JAN-ERIK:

Pre­cis, härom­da­gen läs­te min test­bil in­te av skyl­tar­na alls ut­an vi­sa­de 110 km/h på en 50-väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.