Par­tik­las på vift

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te din ar­ti­kel om par­tik­lar­na i da­gens Ex­pres­sen. Är det över hu­vud ta­get nå­gon som re­flek­te­rar på att det kanske be­ror på allt skit som nu­för­ti­den vräks ut på ga­tor­na i halk­be­käm­pan­de syf­te som när det tor­kar upp emel­lanåt dam­mar å det grövs­ta av tra­fi­ken, dub­bar el­ler ej? Och, om det är myc­ket tra­fik i sta­den så är det väl up­pen­bart att dam­met stan­nar mel­lan hu­sen och där­för no­te­ras ex­tra myc­ket när ska nå­gon ifrå­ga­sät­ta den salt/ sand-blan­da­de sör­jan som när den tor­kar, sön­dersmu­lad av tra­fi­ken, bil­dar des­sa för­hat­li­ga par­tik­lar? Finns det nå­gon forsk­ning som vi­sar vad par­tik­lar­na verk­li­gen be­står av?

Kent Ols­son Ef­ter min ar­ti­kel fick jag tips om en hel del forsk­ning på om­rå­det. Jag ska lä­sa på och åter­kom­ma. Men jag är rädd att det väl­digt myc­ket blir ”ena el­ler and­ra”. Allt­så att luf­tens kva­li­tet ställs mot möj­lig­he­ten att kun­na stan­na bi­lar­na.

JAN-ERIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.