”Det finns inga kom­pro­mis­ser när det kom­mer till säkerhet”

”Brom­sa”, hoj­tar Mar­co! Jag tryc­ker bromspe­da­len i bot­ten och ef­ter 23,35 me­ter på blan­ki­sen har bi­len stan­nat. Bridge­sto­nes nya vin­ter­däck No­ran­za 001 har pre­sen­te­rat sig.

Allt Om BILAR - - Däcktester -

JAG BEFINNER MIG på Bridgesto­nes vin­ter­testan­lägg­ning vid Vid­sel i Norr­bot­ten. Strax in­till bru­sar den mäk­ti­ga Stor­for­sen. Det här är snö­säk­ra trak­ter. Mitt be­sök är i bör­jan av mars. Då är snö­dri­vor­na fort­fa­ran­de höga. Snö­smält­ning­en har in­te alls kom­mit igång.

Den ja­pans­ka däck­till­ver­ka­ren Bridgesto­ne har haft an­lägg­ning­en se­dan 2009 och upp­skat­tar den så myc­ket att kon­trak­tet ny­li­gen för­längts till 2029.

Per­so­na­len häm­tas från Bridgesto­nes sto­ra an­lägg­ning ut­an­för Ita­li­ens hu­vud­stad Rom och ar­betspend­lar till Sve­ri­ge och Norr­bot­ten i två­vec­kors­pe­ri­o­der un­der vin­ter­halv­å­ret. En av des­sa per­so­ner är Mar­co som åker med mig och in­stru­e­rar hur jag ska ga­sa och brom­sa.

– Ga­sen i bot­ten upp till 53 kilo­me­ter i tim­men, se­dan brom­sar du max­i­malt, är en åter­kom­man­de me­ning från Mar­co, när jag kör på blan­kis­ba­na.

JAG TESTAR DÄCK på fy­ra oli­ka sta­tio­ner på an­lägg­ning­en. Vid två sta­tio­ner är det ra­ka ba­nor med blankis som gäl­ler. Två sta­tio­ner lig­ger ute i ter­räng­en och då är det kör­ning på hyv­lad, kur­vig väg med ett un­der­lag av snö/ is-bland­ning.

Broms­sträc­kor­na på blankis är i re­gel tre, fy­ra me­ter kor­ta­re för No­ran­za 001 än för de ut­val­da kon­kur­rent­däc­ken – vad det nu be­ty- der. In­for­ma­tio­nen om des­sa kon­kur­rent­däck är knapp­hän­dig. Det sägs ing­et om de­ras ål­der, skick och så vi­da­re.

Men visst är det så att jag im­po­ne­ras av No­ran­za 001. In­te ba­ra att broms­sträc­kor­na på blankis är klart kor­ta­re än kon­kur­rent­däc­kens, även väggrep­pet un­der ter­räng­kör­ning på snö/is–bland­ning är be­tyd­ligt bätt­re och sta­bi­la­re hos No­ran­za 001.

No­ran­za 001 ska ock­så va­ra ett dubb­däck ut­ö­ver det van­li­ga med max­i­malt is­grepp och ena­stå­en­de brom­s­kraft, en­ligt Bridgesto­ne.

MED EN NY ge­ne­ra­tion dub­bar – 190 styc­ken per däck – och ett för­bätt­rat grepp – mittrib­ban är obru­ten för att åstad­kom­ma bra rikt­ning och sta­bi­li­tet – be­skrivs No­ran­za 001 som fö­re­ta­gets främs­ta vin­ter­däck ge­nom ti­der­na för nor­dis­ka för­hål­lan­den.

Dub­bar­na i No­ran­za 001 har en åt­ta­kan­tig dubb­kropp. Det är den uni­ka for­men som, en­ligt Bridgesto­ne, åstad­kom­mer det max­i­ma­la is­grep­pet och den sto­ra brom­s­kraf­ten på is. En ny för­ank­ring ska dess­utom gö­ra så att dub­ben sit­ter kvar läng­re i däc­ket.

Även däck­mönst­ret och ma­te­ri­al­bland­ning­en är ny och ska, en­ligt Bridgesto­ne, ge fö­ra­ren max­i­mal drag- och broms­för­må­ga på

VI­DA­RE FINNS EN sli­ta­ge­in­di­ka­tor som vi­sar när det är dags att skaf­fa nya däck. In­di­ka­torn skild­rar däcksli­ta­get i pro­cent. För­hopp­ning­en från Bridgesto­ne är att fler ska kon­trol­le­ra si­na vin­ter­däck of­ta­re för att mins­ka an­ta­let olyc­kor un­der vin­ter­halv­å­ret.

– Det finns inga kom­pro­mis­ser när det kom­mer till säkerhet. Med ett in­no­va­tivt däck som Bridgesto­ne No­ran­za un­der­stry­ker vi hur de­di­ke­ra­de Bridgesto­ne är när det gäl­ler att er­bju­da bäs­ta möj­li­ga grepp även i ex­tre­ma för­hål­lan­den och i att för­bätt­ra sä­ker­he­ten på vå­ra svens­ka vägar, sä­ger Jo­achim Nils­son, Bridgesto­nes för­sälj­nings­chef i Sve­ri­ge.

Till per­son­bil finns No­ran­za 001 i 27 stor­le­kar – från 14 till 18 tum. Gäl­ler det suv finns däc­ket i 12 stor­le­kar – från 16 till 18 tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.