Volks­wa­gen Golf TSI 110 Mas­ters

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 2 695 kro­nor per må­nad.

Det här är den kanske all­ra mest po­pu­lä­ra pri­vat­le­a­sing­bi­len i höst och ock­så Sve­ri­ges mest sål­da bil un­der må­na­der­na ef­ter som­ma­ren. Här finns det mas­sor av oli­ka er­bju­dan­den och det hand­lar om att väl­ja rätt mo­tor och rätt utrustning. När du gjort det så kan du med för­del ock­så spe­la ut oli­ka hand­la­re mot varand­ra. Jag vet en per­son som för­hand­la­de ner sin må­nads­kost­nad 300 kro­nor ba­ra på ett par te­le­fon­sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.