Om mc-ljus 1

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag ska gö­ra om min mc i vin­ter, och vill ha ett sid­mon­te­rat bak­ljus till­sam­mans med skyl­ten. Är det okej på be­sikt­ning­en, el­ler mås­te det sit­ta i mit­ten? Con­ny

MORGAN: Bak­re po­si­tions­lyk­ta ( bak­ljus) mås­te va­ra centralt el­ler sym­met­risk pla­ce­rad på mo­tor­cy­keln. Om du mon­te­rar bak­lju­set på mo­tor­cy­kelns ena si­da mås­te du även mon­te­ra ett bak­ljus på mot­stå­en­de si­da för att upp­fyl­la kra­vet på sym­met­risk pla­ce­ring och god funk­tion. Bak­lju­set mås­te sy­nas snett bak­i­från bå­de från hö­ger och väns­ter si­da för att bli god­känt. Bak­re po­si­tions­lyk­tas pla­ce­ring i höjd­led får nor­malt va­ra lägst 250 mm och som högst 1 500 mm. Glöm in­te bort att det mås­te fin­nas en lyk­ta som be­ly­ser re­gi­stre­rings­skyl­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.