6

Var­nings­lam­pa ly­ser

Allt Om BILAR - - Besiktning -

En var­nings­lam­pa för tra­sig glöd­lam­pa ly­ser till och från på in­stru­ment­pa­ne­len. Det gäl­ler in­te nå­got av fram- el­ler bak­lju­sen. Är det nå­got som kan stäl­la till det vid be­sikt­ning­en? Vil­jo

MORGAN: Funk­tio­nen på var­nings­lam­pan för tra­sig glöd­lam­pa kon­trol­le­ras in­te vid en kon­troll­be­sikt­ning. Den­na var­nings­lam­pa är käns­lig och det kan va­ra så att en glöd­lam­pa med fel be­lys­nings­styr­ka mon­te­rats el­ler att en glöd­lam­pa är de­fekt men än­nu in­te slock­nat för att lam­pan ska var­na för en tra­sig glöd­lam­pa. Fun­ge­rar po­si­tions­lyk­tor­na fram och bak, num­mer­plåts­be­lys­ning­en, kör­rikt­nings­vi­sar­na och stopp­lyk­tor­na som de ska blir det ing­et pro­blem vid kon­troll­be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.