2

Vill kon­ver­te­ra

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Vill gär­na kon­ver­te­ra mi­na strål­kas­ta­re till xe­non. Hur fun­kar det på be­sikt­ning­en, finns det nå­got jag be­hö­ver tän­ka på?

Lar­sa MORGAN: Om Xe­non­lam­pa/LED-lam­pa mon­te­ras i en kon­ven­tio­nell (ha­lo­gen) strål­kas­ta­re är det en otillå­ten änd­ring som ska un­der­kän­nas vid en ­kon­troll­be­sikt­ning. Änd­ras halv­ljus- el­ler dim­strål­kas­tar­nas ut­fö­ran­de från ha­lo­gen till Xe­non el­ler LED al­ter­na­tivt om­vänt är det krav på att gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Be­ro­en­de på Xe­non/LED-strål­kas­tar­nas ut­fö­ran­de kan det va­ra krav på strål­kas­tar­ren­gö­ra­re och au­to­ma­tisk ni­vå­re­gle­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.