6

Und­ring om DSG-lå­dor

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag vill köpa en VW Pas­sat från cir­ka 04–05. Jag vill ha au­to­mat­lå­da, men har hört att DSG-lå­dor­na är då­li­ga. Jag har ock­så hört att det finns oli­ka DSGlå­dor till oli­ka mo­to­rer, och att det ba­ra är vis­sa som krång­lar. Min frå­ga är:

Jan­ne JONAS: Min er­fa­ren­het är att de sjuväx­la­de DSG-lå­dor­na som sit­ter på bland an­nar Pas­sat gas­bi­lar stru­lar en del. På die­sel­bi­lar­na sit­ter en sex­väx­lad. An­led­ning­en till det­ta tror jag är att vid var­je 6 000 mil så by­ter man ol­jan på de sex­väx­la­de me­dan de sjuväx­la­de in­te har nå­got by­te­sin­ter­vall. Men gi­vet­vis kan även de sex­väx­la­de krång­la och det är of­tast kost­samt att la­ga kopp­ling­ar och väx­ellå­dor. Se över med ditt tänk­ta för­säk­rings­bo­lag hur det ser med vill­ko­ren för DSG-pro­blem. Vad som täcks som ma­skin­ska­da och upp till hur många mil/år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.