3

Ga­len på fjäd­ring­en

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag köp­te en be­gag­nad Range Ro­ver från 2001. Säl­ja­ren upp­lys­te om att kom­pres­sorn till luft­fjäd­ring­en var slut, så det viss­te jag om. Nu har jag in­stal­le­rat en ny ­kom­pres­sor, men har än­då pro­blem med luft­fjäd­ring­en. När man till ex­em­pel står still med bi­len hö­jer och sän­ker den sig ide­li­gen, och kom­pres­sorn blir kok­het. Jag vet in­te rik­tigt var jag ska bör­ja. Blir ga­len på den­na bil, hjälp! Ste­fan

JONAS: Jag har in­te job­bat sär­skilt myc­ket med luft­fjäd­ring men det bör väl fin­nas gi­va­re som ta­lar om för bi­len vil­ket lä­ge den står i. Och om de gi­var­na då in­te fun­ge­rar så kanske bi­len pend­lar upp och ner ut­an att hit­ta rätt lä­ge. Men nu är jag in­ne på om­rå­den jag in­te kan spe­ci­ellt bra och ar­be­tar helt ut­i­från eg­na te­o­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.