7

Sta­tus på kam­rem

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Kol­las sta­tu­sen på kam­rem­men vid en bas­ser­vice på en van­lig bil­verk­stad?

Bengt JONAS: På vår verk­stad tar vi ald­rig be­slut huruvi­da en kam­rem är okej el­ler in­te ge­nom att tit­ta el­ler kän­na på den. Det är för svårt att av­gö­ra. Visst, ser den HELT ny ut så man fort­fa­ran­de ser den tryck­ta tex­ten på rem­mens bak­si­da el­ler, tvärtom, om de ser VÄL­DIGT gam­mal ut med torr­spric­kor och lik­nan­de så kanske man en­kelt kan av­gö­ra om den är okej el­ler in­te. Men över­lag är det som sagt väl­digt svårt att av­gö­ra skic­ket. Man får istäl­let för­sö­ka gå på do­ku­men­ta­tion i ser­vice­bo­ken och/el­ler kvit­ton som kan be­vi­sa om den är bytt el­ler in­te och se­dan tit­ta i bil­till­ver­ka­rens re­kom­men­da­tio­ner vad som gäl­ler för re­spek­ti­ve mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.