IN­NO­VA­TIO­NER

NU: häng­er han verk­li­gen med?

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Un­der fle­ra år har den ko­le­ris­ke, men er­kän­de fys­ex­per­ten Ray­mond Ver­hei­jen så­gat Arsè­ne Weng­er. Hol­län­da­ren är ex­pert på så kal­lad tak­tisk och in­di­vi­du­ell pe­ri­o­di­se­ring, allt­så hur man bör läg­ga upp kol­lek­tiv och in­di­vi­du­ell trä­ning samt åter­hämt­ning för att und­vi­ka ska­dor. – Pro­ble­met med re­vo­lu­tio­ne­ran­de trä­na­re (som Weng­er) är att de ba­ra är re­vo­lu­tio­ne­ran­de en gång i li­vet och där­ef­ter fort­sät­ter an­vän­da sam­ma ”re­vo­lu­tio­nä­ra” ­me­to­der res­ten av kar­riä­ren. Ef­ter 10 år är trä­na­ren me­di­o­ker och ef­ter 20 år lig­ger han ef­ter, slog Ver­hei­jen fast i brit­tis­ka tid­ning­ar ef­ter att Arsenal åter­i­gen drab­bats av många ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.