”SER HO­NOM SOM ARSENAL-KAPTEN”

Från ho­tad till fram­tids­man: Ing­en kan ifrå­ga­sät­ta hans kär­lek

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson - Per Boh­man

Det går snabbt i fotboll – frå­ga ba­ra Jack Wils­he­re.

I no­vem­ber ryk­ta­des han till bak­går­dens bot­ten­lag. Un­der de­cem­ber? Då var han la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re – och tip­pas nu bli ny lag­kap­ten.

Ser­gio Bus­quets, An­dres Ini­es­ta och Xa­vi vän­ta­de på and­ra si­dan pla­nen. Ar­se­nals 19-åring ver­ka­de in­te bry sig och över­gläns­te ka­ta­la­ner­na på dess egen spe­ci­a­li­tet: boll­hål­lan­det, kom­bi­na­tio­ner­na, den höga pres­sen och rö­rel­sen över sto­ra ytor. Ef­ter Ar­se­nals se­ger mot Bar­ce­lo­na på Emi­ra­tes vå­ren 2011 fäll­de Xa­vi föl­jan­de om­dö­me om ton­å­ring­en.

– Med all re­spekt nu. Men Wils­he­re spe­lar in­te som en eng­els­man. Han har en fan­tas­tisk pass­nings­fot och för­lo­rar in­te bol­len. Det är tyd­ligt att han ut­bil­dats hos Arsenal. Jag för­står nu att Wils­he­re är eng­elsk fot­bolls fram­tid. Där­för är det vik­tigt att de hål­ler ho­nom frisk.

Han bor­de ha knac­kat i när­mas­te bords­ski­va när han sa det där, Xa­vi. Fot­knö­lar, knän, vad­ben och anklar. Allt ver­ka­de sar­gat hos Jack Wils­he­re som ef­ter de in­le­dan­de re­kor­då­ren i Arsenal föll ner i lim­bot av ska­dor, come­bac­ker och den bit­ter­ljuvt flyk­ti­ga bril­jans som präg­lat mitt­fäl­ta­rens kar­riär de se­nas­te åren.

”Äls­kar Jack och hans ta­lang”

Det fanns få tec­ken på att 26-åri­gen skul­le spe­la nå­gon stör­re roll för Arsenal den här sä­song­en. Trots att kon­kur­ren­ter­na om spel­tid het­te Gra­nit Xha­ka, Fran­cis Co­que­lin, Aaron Ram­sey och Mo­ha­med El­neny sna­ra­re än Pa­trick Vi­ei­ra, Gil­ber­to Sil­va el­ler Fran­ce­sc Fà­bre­gas. Sä­song­en ti­di­ga­re ha­de han va­rit ut­lå­nad till Bour­ne­mouth ut­an att di­rekt glän­sa, men fick åt­minsto­ne rik­ligt med spel­tid. I slu­tet av som­ma­ren 2017 er­kän­de Aston Vil­las ma­na­ger Ste­ve Bru­ce att Cham­pi­ons­hip­klub­ben (!) vil­le kö­pa spe­la­ren. Sam­ti­digt ryk­ta­des det om in­tres­se från Crys­tal Pa­la­ce.

Allt sam­man­ta­get var käns­lan föl­jan­de: ”Jack the Lad” drogs allt tyd­li­ga­re ner mot fot­bol­lens bak­gård.

För så sent som i ok­to­ber ut­tryck­te Arsè­ne Weng­er tvi­vel över ad­ep­ten.

– Ni vet al­la hur myc­ket jag äls­kar Jack och hans ta­lang. Men i da­gens fot­bolls­värld måste­du ha en kon­ti­nu­er­lig när­va­ro på pla­nen. Det hand­lar in­te om kva­li­tet el­ler ta­lang för Jack, ut­an spel­tid. Det är ett vik­tigt år för ho­nom då hans kon­trakt lö­per ut, VM ska spe­las och han har till­hört Arsenal se­dan han var li­ten grabb. Om han ska­dar sig igen blir det svårt.

Det var lätt att för­stå frans­man­nens skep­tis­ka håll­ning. Fram till den 13 de­cem­ber 2017 ha­de Jack Wils­he­re ba­ra star­tat en en­da li­ga­match för Arsenal på tre och ett halvt år. Trots den mag­ra spel­ti­den ha­de spe­la­ren si­na till­skyn­da­re. Wils­he­re pre­ste­ra­de rik­tigt hyf­sat i cup­spe­let och in­sat­ta no­te­ra­de skäl till för­sik­tig op­ti­mism.

– Han kan gö­ra sa­ker på pla­nen som vi död­li­ga ba­ra kan dröm­ma om. Bakom ku­lis­ser­na sä­ger folk i Arsenal att Jack spe­lar bätt­re än nå­gon­sin på trä­ning­ar­na, sa för­re stor­spe­la­ren Mar­tin Ke­own i ok­to­ber och följ­de i bör­jan av de­cem­ber upp med att slå fast att mitt­fäl­ta­ren bor­de få star­ta en li­ga­match.

Det fick han ock­så. 90 mi­nu­ter mot West Ham följ­des upp med åt­ta ra­ka mat­cher i Pre­mi­er Le­a­gue från start. Ut­an ska­van­ker, ska­dor och från­va­ro. Som hel­het var Ar­se­nals form me­di­o­ker men bland osäk­ra, slar­vi­ga, un­der­pre­ste­ran­de och ska­da­de lag­kam­ra­ter stod Jack Wils­he­re ut som klub­bens klart mest på­lit­li­ga stöt­te­pe­la­re. Snabb­he­ten i tan­ken, mo­det med bol­len och den ka­rak­tä­ris­tis­ka för­må­gan att tråck­la sig ur vil­ken si­tu­a­tion som helst gjor­de eng­els­man­nen till vin­terns bäs­ta Arsenalspelare.

– Han är den över­läg­set bäs­ta eng­els­ka mitt­fäl­ta­ren. Jag har ar­be­tat med al­la eng­els­ka mitt­fäl­ta­re un­der fle­ra år och han skul­le ut­an tve­kan kun­na spe­la i vil­ket eng­elskt el­ler eu­ro­pe­iskt lag som helst, jubla­de Sky Sports ex­pert Ga­ry Ne­vil­le i mit­ten av ja­nu­a­ri. Arsè­ne Weng­er fyll­de i: – Jag har stor re­spekt för Jack. Allt är så ro­sen­skim­ran­de när du är su­per­ta­lang, 17 år gam­mal och al­la sä­ger att du är bäst, men att kom­ma till­ba­ka till den högs­ta ni­vån ef­ter att ha gått ige­nom allt som han har gjort vi­sar på en spe­ci­ell ka­rak­tär. Jag var ald­rig oro­lig för hans kar­riär. I mitt jobb är det vik­tigt att all­tid fort­sät­ta tro på män­ni­skor.

Vill stan­na i Arsenal

Det går up­pen­bar­li­gen snabbt i fotboll. Snac­ket om Aston Vil­la och Crys­tal Pa­la­ce, som i hös­tas ver­ka­de rim­ligt, fram­står nu som be­fängt. Nu ryk­tas i stäl­let klub­bar som Ju­ven­tus vil­ja sno åt sig Wils­he­re när spe­la­rens kon­trakt går ut till som­ma­ren. Hans eg­na tan­kar? – Det är hos Arsenal jag vill va­ra. Det är här jag ser mig själv i fram­ti­den. Jag vill hjäl­pa Arsenal till po­si­tio­nen där de bor­de va­ra.

Weng­er loc­kar dess­utom med det yt­ters­ta he­dersupp­dra­get.

– Jag ser ho­nom som en kapten för han är Arsenal. Han var här re­dan som 10-åring. Det hand­lar ba­ra in­te om att han va­rit här länge, men han har ock­så le­dar­ska­pet, fot­bolls­hjär­nan och är to­talt fo­ku­se­rad på Arsenal. Ing­en kan ifrå­ga­sät­ta hans kär­lek till klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.