An­ders Lim­par om:

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

...DEN MEST TALANGFULLE LAG­KAM­RA­TEN I ARSENAL?

– Först var det David Rocast­le. Men han pas­sa­de in­te rik­tigt in i Ge­or­ge Gra­hams spel. ”Rocky” ha­de en ga­let över­läg­sen tek­nik. Kanske ha­de han pas­sat bätt­re i en mer syd­ländsk li­ga för Gra­ham lät ju ho­nom in­te all­tid spe­la. Och kun­de man in­te tack­las så var man säl­lan gi­ven i hans lag. En mjuk och fin per­son som dog all­de­les för ti­digt. Man kun­de pra­ta med ho­nom om an­nat än fotboll.

SEN DÅ?

– Ian Wright. Det var en ar­tist med sam­mets­len röst som var enormt go och trev­lig ut­an­för pla­nen. Frå­ga­de all­tid hur al­la måd­de, men väl på match var det tvärtom. Då fick han horn i pan­nan. Jag fick så många ut­skäll­ning­ar från ho­nom: ”fuc­king hell, An­ders, you fuc­ker. Pas­sa mig så vin­ner vi mat­chen”, kun­de man hö­ra om han in­te gjor­de mål. Ef­teråt kom han all­tid fram och sa ”fan, för­låt”. Men jag bryd­de mig in­te. Jag gil­la­de att Ian var en vin­na­re och jag sket ju i om han skäll­de så länge han gjor­de mål. Det finns ing­en an­nan som äls­kar att gö­ra mål li­ka myc­ket. Han skäll­de ut al­la på trä­ning­ar­na och jag stod all­tid en halv­tim­me ef­ter pas­sen och ma­ta­de han med bol­lar som han skul­le skju­ta på. Och när må­len kom så såg man all­tid hans stoooo­ra le­en­de.

... BÄS­TA MÅ­LET I ARSENAL:

– Mot Li­ver­pool 1992. Årets mål i Eng­land. Jag lob­ba­de in bol­len över Mi­ke Hoo­per från hal­va plan. Han stod vid straff­punk­ten och jag viss­te att det in­te räck­te med en lobb. Då ha­de han hun­nit till­ba­ka. I stäl­let fick jag skju­ta or­dent­ligt med vris­ten – hårt och rakt – över ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.