”ARSENAL VIL­LE HA MIG KVAR”

Ste­fan Sch­warz gjor­de ba­ra en sä­song i klub­ben – sen vil­le han bort

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson - Per Boh­man

Sve­ri­ges tuf­fas­te spe­la­re ge­nom ti­der­na.

Ste­fan Sch­warz var som skapt för eng­elsk fotboll.

Så var­för blev det ba­ra en sä­song i Arsenal?

– Det finns fle­ra oli­ka skäl till det...

1994/1995 slu­ta­de Arsenal tol­va i li­gan. De 40 se­nas­te årens all­ra säms­ta pla­ce­ring. Ka­ta­strofno­te­ring­en sam­man­föll med Ste­fan Sch­warz en­da sä­song i klub­ben. Ef­ter VM­bron­set i USA ha­de mitt­fäl­ta­ren för­stås kun­nat väl­ja och vra­ka bland Eu­ro­pas stor­he­ter. ”Pro­ble­met” var att han re­dan in­för mäs­ter­ska­pet hun­nit skri­va på för ett Arsenal på de­kis, där Ge­or­ge Gra­hams ri­go­röst ra­ka fotboll nu fram­stod som dog­ma­tisk sna­ra­re än ef­fek­tiv.

– Eng­els­ka li­gan var in­te bäst, men att få spe­la för en klas­sisk klubb som Arsenal var stort. Det var in­spi­re­ran­de att få by­ta från den por­tu­gi­sis­ka li­gan och Ben­fi­ca till Pre­mi­er Le­a­gue.

”Kra­ven var höga”

Ar­se­nals ta­langscout Ste­ve Bertin­shaw ha­de haft ögo­nen på Sch­warz re­dan un­der mitt­fäl­ta­rens ton­år och skå­ning­en var ett pre­stige­köp för klub­ben. Eng­els­ka li­gan tillät in­te mer än två, tre styc­ken ut­länds­ka spe­la­re per lag på den ti­den.

– Man var tvung­en att ha spe­lat 75 pro­cent av lands­kam­per­na för sitt lands­lag un­der de se­nas­te två åren för att få ar­bets­till­stånd. Du var tvung­en att bli start­s­pe­la­re och in­te ba­ra fyl­la ut trup­pen. Jag be­höv­de till­fö­ra nå­got och kra­ven var höga. Men min sta­tus i om- kläd­nings­rum­met var ock­så hög. Vi ha­de sla­git Arsenal med Ben­fi­ca i Cham­pi­ons Le­a­gue nå­got år ti­di­ga­re och kil­lar­na var nog nöj­da över att få in en brons­me­dal­jör till la­get.

Svens­ken le­ve­re­ra­de ock­så. Ba­ra David Sea­man, Lee Dix­on och Ni­gel Win­ter­burn mäk­ta­de med fler än Sch­warz to­talt 47 mat­cher un­der sä­song­en.

– Det be­vi­sa­de att jag var stryk­tå­lig, ut­hål­lig och ha­de för­må­ga att åter­häm­ta mig.

Vem av lag­kam­ra­ter­na gil­la­de du mest att spe­la med?

– Kol­lek­ti­vet var ju oer­hört starkt och back­lin­jen tuff, men jag mås­te än­då sä­ga Ian Wright. En målspru­ta som in­te var av den här värl­den. Han sprang nå­got så ko­pi­öst, job­ba­de hårt och ska­pa­de myc­ket på egen hand. Och när han fick ett lä­ge var han hur ky­lig som helst: all­tid mål.

”Det var hårt i Eng­land” Gil­la­de du spe­let i Eng­land?

– Det var en­kelt att spe­la med mi­na kun­ni­ga lag­kam­ra­ter för vi ha­de en tyd­lig spe­lidé. Det var in­te pre­cis att vi rul­la­de boll som i Ben­fi­ca ut­an en rak fotboll. Nyt­tigt för mig att lä­ra mig det där tuf­fa spe­let med hög in­ten­si­tet. Det var hårt i Eng­land, men ald­rig med­ve­tet fult som det kun­de va­ra i Por­tu­gal.

Men även om Sch­warz än­då mot­sva­ra­de för­vänt­ning­ar­na gick la­get blytungt. Ge­or­ge Gra­ham spar­ka­des ef­ter att ha ta­git emot mu­tor från agen­ter i sam­band med spe­larö­ver­gång­ar och Arsenal no­te­ra­des allt­så för den säms­ta ta­bell­pla­ce­ring­en se­dan mit­ten av 70-ta­let. Mitt­fäl­ta­ren bör­ja­de sam­ti­digt ut- tryc­ka sitt miss­nö­je över si­tu­a­tio­nen i Lon­don. Fa­mil­jen triv­des in­te, hans por­tu­gi­sis­ka fru kun­de in­te eng­els­ka och Sch­warz kän­de att fot­bol­len helt en­kelt var för... pri­mi­tiv.

– Jag har spe­lat he­la sä­song­en ut­an att va­ra glad en en­da gång, även om jag för­sökt. Jag vill in­te stan­na här då fot­bol­len helt en­kelt in­te pas­sar mig, sa Sch­warz till The Te­le­graph sen­vå­ren 1995.

”Jag vil­le änd­ra för myc­ket”

Drygt 20 år se­na­re ut­tryc­ker han sig in­te li­ka vasst, men med­ger att han in­te triv­des.

– Arsenal vil­le gär­na ha kvar mig. Men ja... det finns många skäl till att det ba­ra blev en sä­song. Kli­ma­tet var ju så där i Eng­land. Sen spe­la­de vi ju på ett sätt som gjor­de att jag in­te ut­nytt­ja­des helt rätt. Jag för­stod Ge­or­ge Gra­ham då han va­rit fram­gångs­rik ti­di­ga­re, men jag var kanske för en­vis och vil­le änd­ra på för myc­ket.

När Fi­o­ren­ti­na loc­ka­de med ett treårs­kon­trakt och Se­rie A var det ing­et snack.

– Italien small ju hög­re. Det var värl­dens klart bäs­ta li­ga på den ti­den. Det var en ut­ma­ning som jag in­te kun­de sä­ga nej till.

Nå­got år se­na­re kom Arsè­ne Weng­er till klub­ben. Kan du ång­ra att du stack?

– Jag ång­rar ingen­ting. Men jag har all­tid följt Arsenal och vill fort­fa­ran­de att det ska gå bra för klub­ben. Nu är jag en sup­por­ter och tack­sam över att ha fått spe­la för Arsenal. Man är än­då med i de­ras histo­rie­böc­ker och ja, det be­ty­der myc­ket för mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.