1 SOL CAMP­BELL

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Vik­tig del av la­gets rygg­rad. En le­da­re som väg­ra­de vi­ka ner sig. Upp­åt och glad, men ing­en sko­ja­re. Mer hjärt­lig. Ha­de ock­så en stor in­tegri­tet. Ef­ter träningen ­sat­te han sig i sin Range Ro­ver och åk­te hem. Så det var ing­en som rik­tigt häng­de så myc­ket med Sol. Jag var så im­po­ne­rad över att han kla­rat den enormt tuf­fa psy­kis­ka på­frest­ning­en som det in­ne­bar att by­ta från Tot­ten­ham till Arsenal. Dess­utom po­li­tiskt in­tres­se­rad som all­tid ar­be­tat hårt för svar­tas rät­tig­he­ter och va­rit en vik­tig röst där. Och så hans enor­ma stor­lek... Sols shorts var gi­gan­tis­ka. Det var myc­ket tyg att tvät­ta där. När han stod i straff­om­rå­det var man som mål­vakt ald­rig oro­lig vid hör­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.