7. ROYAL ARSENAL, WOOLWICH

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Va­pen­fa­bri­ken i söd­ra Lon­don där da­gens Arsenal FC grun­da­des 1886. Det var ar­be­tar­na på Royal Arsenal, of­fi­ci­ell va­pen­till­ver­ka­re för det brit­tis­ka för­sva­ret, som be­stäm­de sig för att bil­da en fot­bolls­klubb här. Från förs­ta bör­jan kal­la­de de sig ”Di­al Squa­re” ef­ter sin lo­ka­la ar­bets­plats, men la­gom till jul 1886, två vec­kor ef­ter att de spe­lat sin förs­ta match, så döp­te man om sig till Royal Arsenal, sam­ma namn som he­la fa­bri­ken. När man kom med i den pro­fes­sio­nel­la ­li­gan 1893 var nam­net åter­i­gen änd­rat, nu till Woolwich Arsenal. 1967 la­des fa­bri­ken ner, och i dag är det bland an­nat ett buss­ga­rage på om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.