”FRU­STRA­TIO­NEN OCH ILS­KAN MOT UNI­TED FICK OSS ATT VIN­NA VAR­JE MATCH”

GIL­BER­TO SIL­VA TILL SPORT­BLA­DET OM DEN OSAN­NO­LI­KA SVI­TEN, DA­GENS AR­SE­NAL OCH DE NYA VÄRV­NING­AR­NA

Arsenal - - Sport Krö­ni­ka Karls­son -

”JAG MÅS­TE ER­KÄN­NA ATT DE SISTA ÅREN VA­RIT TUF­FA ATT FÖL­JA. AB­SO­LUT, DE HAR VUN­NIT CUP­TIT­LAR, MEN DET RÄC­KER IN­TE FÖR FAN­SEN” GIL­BER­TO SIL­VA

Han sköt­te de­fen­si­ven bakom de bril­jan­ta lag­kam­ra­ter­na i In­vin­ci­b­les.

Det är ba­ra en sak som Gil­ber­to Sil­va in­te kan för­stå sig på.

Var­för har in­te da­gens Ar­se­nal en spe­la­re som ho­nom?

– Det är väl­digt svårt att för­stå var­för Weng­er in­te kö­per nå­gon de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Det är sam­ma pro­blem år ef­ter år ef­ter år, sä­ger Sil­va till Sport­bla­det.

Det skram­las och skrä­nas i bak­grun­den när Gil­ber­to Sil­vas fa­milj gör sig re­do för mid­dag. Nå­gon väl­ter ett glas och 41-åring­en ber med en mjuk röst fle­ra gång­er om ur­säkt över den grum­li­ga te­le­fon­led­ning­en mel­lan Bra­si­li­en och Sve­ri­ge.

– Det är fullt upp här som du för­står, sä­ger han li­te för­lä­get när Sport­bla­det ring­er upp.

– Men kör på. Det ska bli kul att pra­ta li­te om Ar­se­nal.

Du ha­de pre­cis vun­nit Vm-guld med Bra­si­li­en 2002 när du blev klar för Ar­se­nal. Var du nöjd med över­gång­en?

– Den var helt per­fekt. Att få spe­la i en så stor klubb som Ar­se­nal var ing­et jag ha­de vän­tat mig att få gö­ra. Och det gick in­te di­rekt il­la för oss un­der min tid där hel­ler. Att få skri­va histo­ria med så många sto­ra spe­la­re var... spe­ci­ellt.

När för­stod du att ni skul­le kun­na gå obe­seg­ra­de en hel sä­song?

– Gans­ka ti­digt, fak­tiskt. Weng­er ha­de re­dan in­nan sä­song­en sagt att vi var ka­pab­la att gö­ra det, men vid den tid­punk­ten kän­de jag att det där snac­ket mest in­ne­bar stör­re press. För mig räck­te det att vin­na li­gan! Gre­jen var att vi ut­vann ex­tremt myc­ket ener­gi från att snöp­ligt och onö­digt ha för­lo­rat ti­teln till Man­ches­ter Uni­ted 2002/03. Det var en hemsk upp­le­vel­se som gjor­de oss för­ban­na­de och som vi väg­ra­de att gå ige­nom igen. Fru­stra­tio­nen och ils­kan mot Uni­ted fick oss att vin­na var­je match.

Och sen var ni för evigt In­vin­ci­b­les.

– Ex­akt. Men det var först ef­ter vi säk­rat li­ga­ti­teln som jag och grab­bar­na bör­ja­de fo­ku­se­ra på att gå obe­seg­ra­de. Weng­er sa åt oss att gö­ra histo­ria och vi lyc­ka­des med upp­dra­get. Jag är väl­digt stolt över den pre­sta­tio­nen och mi­na lag­kam­ra­ter. Vi li­ta­de på varand­ra. Vi trod­de på varand­ra. Vi käm­pa­de för varand­ra. Jag får en varm käns­la i krop­pen var­je gång jag är i Lon­don och nå­gon sup­por­ter skri­ker ”In­vin­cib­le!” till mig. Jag äls­kar det.

Hur var det att age­ra de­fen­siv mitt­fäl­ta­re i ett så pass of­fen­sivt lag?

– Det var lätt! För jag viss­te pre­cis vad jag skul­le gö­ra, hur jag skul­le po­si­tio­ne­ra mig och vad min roll var. Jag för­stod att den hand­la­de om att gö­ra la­get bätt­re sna­ra­re än att själv se bra ut.

Du ha­de ock­så en rätt bra mitt­fältspart­ner...

– Ab­so­lut. Pa­trick Vi­ei­ra var enorm. De förs­ta åren i klub­ben med ho­nom var un­der­ba­ra för vi för­stod varand­ra in­tui­tivt. Vi kun­de söm­löst kom­bi­ne­ra vem som stöt­te och vem som stan­na­de kvar. Det sked­de na­tur­ligt och ut­an kom­mu­ni­ka­tions­pro­blem.

Som jag för­står det lät Weng­er spe­lar­na skö­ta en stor del av den de­fen­si­va tak­ti­ken?

– Han be­stäm­de för­stås for­ma­tio­nen och star­tel­van, men vad gäl­ler be­slu­ten på pla­nen – hur vi rör­de oss och vil­ka po­si­tio­ner vi tog – så lös­te vi det of­ta själ­va på pla­nen. Vi ha­de så väl­digt bra spe­la­re att det gick att ge oss det an­sva­ret. Jag gjor­de ett stort jobb i de­fen­si­ven, och sen ha­de vi fullt av folk som bi­drog med den vack­ra fot­bol­len.

Se­dan du läm­na­de klub­ben har Ar­se­nal in­te haft nå­gon rik­tigt fram­gångs­rik de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Vad tror du att det be­ror på?

– Det är ing­en lätt po­si­tion att spe­la på. Det är tufft och fram­för allt är den vik­ti­ga­re än vad folk tror. Folk kanske in­te all­tid tänk­te på mig un­der mat­cher­na, men de märk­te nog de­fi­ni­tivt när jag väl in­te spe­la­de.

De sista åren har Ar­se­nal haft svårt med sin de­fen­si­va ba­lans och släp­per in mäng­der av mål. Var­för kan Weng­er in­te lö­sa det, tror du?

– Det är sam­ma pro­blem år ef­ter år ef­ter år. De har in­te hit­tat nå­gon lik­nan­de lös­ning som de ha­de med mig och Vi­ei­ra. Weng­er mås­te hit­ta en spe­la­re som vill va­ra de­fen­siv mitt­fäl­ta­re, off­ra sig för la­get och hjäl­pa sin back­lin­je. Men sam­ti­digt ha nog med in­di­vi­du­ell kva­li­tet för att kun­na le­ve­re­ra bra pass­ning­ar fram­åt. Men det ver­kar in­te som att Ar­se­nal kan hit­ta nå­gon.

Vem tyc­ker du ha­de pas­sat bra?

– Ar­se­nal bor­de ha ta­git en spe­la­re som N’go­lo Kan­té från Lei­ces­ter. Vi har ju de­fen­si­va mitt­fäl­ta­re i klub­ben, men de har en an­nan stil. Så­da­na som Gra­nit Xha­ka. Han är in­te som Kan­té. Vi ha­de verk­li­gen be­hövt en typ som Kan­té.

Un­der vin­ter­fönst­ret sat­sa­de Ar­se­nal sto­ra peng­ar på Au­ba­mey­ang och Mchitar­jan, men köp­te åter­i­gen ing­en de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Hur ser du på det?

– Det är väl­digt svårt att för­stå var­för han in­te kö­per nå­gon de­fen­siv mitt­fäl­ta­re, fak­tiskt. Jag tror att Weng­er ba­ra vill ha spe­la­re som kan rul­la bol­len ”the Ar­se­nal way”. Men ska verk­li­gen al­la spe­la­re va­ra så­da­na? Sam­ti­digt vill jag in­te va­ra orätt­vis mot de nu­va­ran­de spe­lar­na och jäm­fö­ra allt för myc­ket med In­vin­ci­b­les. Spe­lar­na är an­norlun­da nu, men gör för­stås sitt bäs­ta.

Är du hopp­full om Ar­se­nals fram­tid?

– Ar­se­nal är fort­fa­ran­de en stor­klubb. Men jag mås­te er­kän­na att de sista åren va­rit tuf­fa att föl­ja. Ab­so­lut, de har vun­nit cup­tit­lar, men det räc­ker in­te för fan­sen. Det är in­te nog. För mig är det job­bigt att se ri­ka ri­va­ler i li­gan läg­ga så myc­ket peng­ar på stjär­nor. De kan ju vär­va vil­ken spe­la­re som helst. Vi kanske in­te kan jäm­fö­ra oss med dem eko­no­miskt, helt en­kelt? Men jag tror på klub­ben och hop­pas att allt kom­mer lö­sa sig.

EX­KLU­SIVT!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.