Vä­du­ren

Vä­du­rens mot­to är ”jag är” och dess främs­ta kän­ne­tec­ken är stolt­he­ten. Vä­du­ren har en stor själv­käns­la och stolt­het och kan upp­trä­da med stor öd­mjuk­het. Om stolt­he­ten där­e­mot kränks vak­nar den ils­ka man bru­kar kopp­la till vä­du­rens stjärn­tec­ken.

Astro - - Väduren - AV: STE­FAN STENUDD

Född 21-31 mars KARDINAL DEKAD

Ef­tersom vä­du­ren är ett kar­di­nalt stjärn­tec­ken, blir so­len här som mest vä­dur­lik, det vill sä­ga ex­cep­tio­nellt stolt. Per­so­ner föd­da med so­len i vä­du­ren kan vi­sa en hel del av den iver och ak­ti­vi­tets­lust som hör vä­du­ren till, men fram­för allt den sto­ra stolt­het som in­te tål att ruc­kas det all­ra mins­ta. Det är far­ligt att så­ra dem. De har en för­tjus­ning, en bråds­ka in­för li­vet som läm­nar and­ra mat­ta. Ald­rig ver­kar de få nog, ald­rig slå sig till ro. De äls­kar att trot­sa hin­der och sö­ka ut­ma­ning­ar, som om de föd­des spring­an­de. Hu­vu­det bärs högt och blic­ken är skarp. De är hand­lings­män­ni­skor och ver­kar ha som mål i li­vet att hin­na med så myc­ket som möj­ligt och vin­na er­kän­nan­de för det. För­hål­lan­det till fa­dern är långt ifrån kon­flikt­fritt. Bå­da är stol­ta och krä­van­de, och ham­nar of­ta på kol­li­sions­kurs med varand­ra. Det är en hän­del­se­rik och in­ten­siv re­la­tion, om in­te so­len är pla­ce­rad i åt­ton­de till tolf­te hu­set.

Född 1-10 april FAST DEKAD

Den­na dekad må in­te va­ra den bäs­ta för vä­du­ren, men den pas­sar so­len väl, så det är fort­fa­ran­de frå­ga om en stark och tyd­lig pla­ce­ring. En män­ni­ska med so­len här le­ver för sin stolt­het och själ­vakt­ning. Skul­le den rub­bas, le­der det of­ta till all­var­li­ga in­re kon­flik­ter, men of­tast lyc­kas han fin­na för­kla­ring­ar som räd­dar hans själv­käns­la. Det finns ett starkt in­re be­hov av ak­ti­vi­tet och ut­tryck för kraft och ener­gi, men det kan ta sig mind­re tyd­li­ga ut­tryck. Det är en män­ni­ska som till sy­nes tar det lugnt även i het­si­ga si­tu­a­tio­ner, där han trivs som fis­ken i vatt­net. Säl­lan går det dock så långt att han ver­kar pas­siv. Det ska hän­da myc­ket om­kring ho­nom. Allt sker dock i ett tem­po han be­härs­kar och med en viss­het om att kla­ra av det. Han tror myc­ket på sig själv och ar­be­tar i förs­ta hand för and­ras er­kän­nan­de, lik­som för att hans ka­pa­ci­tet ska fram­stå klart och tyd­ligt. Han käm­par mål­med­ve­tet tills han är den bäs­ta.

Född 11-20 april RÖR­LIG DEKAD

Den­na plats pas­sar var­ken so­len el­ler vä­du­ren all­ra bäst, men är en po­si­tion med ny­ans. Det kan va­ra svårt att kän­na igen en tred­je de­ka­dens vä­dur, men ut­an tvi­vel går all­ting fort för hen­ne. Ing­en rast, ing­en tvek­sam­het – men re­sul­ta­ten, styr­kan och mål­med­ve­ten­he­ten kan svik­ta. Han kan vi­sa prov på en im­po­ne­ran­de snabb­het. Även kvick an­pass­ning och evig spänst hör till. Han har en stolt­het som of­ta kom­mer i kläm. Fru­stra­tio­nen i hans sol­po­si­tion le­der bå­de till in­re oro och käns­lor av miss­lyc­kan­de, sam­ti­digt som den öpp­nar möj­lig­he­ter, ett mod in­för ny­he­ter och en fog­lig rör­lig­het som of­ta le­der till myc­ket gott. Den­na män­ni­ska ut­veck­lar sam­häl­let ge­nom att fin­na nya vägar och själv vå­ga va­ra den förs­ta att gå dem. För­hål­lan­det till fa­dern känns ofull­gång­et. Trots att de gör myc­ket till­sam­mans och fin­ner många till­fäl­len till kon­takt finns det in­te tid nog att nå varand­ra på dju­pet.

21/3–20/4

Re­la­tio­ner

Stjär­nor­na ta­lar om ra­ras­te kär­lek­slyc­ka för dig un­der he­la det nya året. Som vän är du bå­de om­tänk­sam och rart kär­leks­full så du mås­te ba­ra va­ra en här­lig part­ner till din vän. Du tycks ta al­la i din krets av vän­ner på fullt all­var och du stöt­tar dem på ett bra sätt. Det är in­te att und­ra på att du blir så om­tyckt av de all­ra fles­ta. Det ro­man­tis­ka byg­ger sig än star­ka­re i ditt in­re och din vän kom­mer att hyl­la dig för er ra­ra re­la­tion fle­ra gång­er un­der året. Det är in­te ba­ra ge­nom kra­mar son du får ett så­dant fint er­kän­nan­de ut­an även i ert um­gänge med and­ra i er krets av vän­ner som vi­sar dig en stark vän­skap och in­te vill va­ra ut­an dig.

Du är den giv­na råd­gi­va­ren när det gäl­ler kär­leks­pro­blem som vän­ner till dig kan ha. Du lö­ser allt till full­stän­dig kär­lek­slyc­ka för den som råd­gör dig.

Visst kan det va­ra så att du kom­mer att få nya vän­ner och det pas­sar dig nog ba­ra bra då du tyc­ker om att ha glad och fin vän­skap. Kanske blir du årets mest om­tänk­sam­ma vän och de­las det ut pris för det­ta så kan det va­ra just du som får vins­ten.

Kär­lek­s­tec­ken

Vä­du­ren, tvil­ling­ar­na och skyt­ten är di­na bäs­ta vän­ner för ra­ras­te kär­lek och vän­skap. Till­sam­mans är ni oskilj­ak­ti­ga.

Det är i din egen fa­milj som du fin­ner bäs­ta ro och har­mo­ni. Du har nog fram­gångs­lyc­ka även till­sam­mans med and­ra stjärn­tec­ken men du bör hål­la al­la de öv­ri­ga stjärn­teck­nen på ni­vå vän­skap.

Håll dig till ovanstå­en­de stjärn­tec­ken så har du bäs­ta chans till lju­vas­te kra­mar och för­stå­el­se.

På job­bet

In­om ett vård­om­rå­de får du fin fram­gång men du kan även ha fin fram­gång in­om re­sor och trans­por­ter. Af­färs­li­vet kan även det va­ra till din för­del och all­ra bäst är det om du då ar­be­tar i egen verk­sam­het.

Du har lätt för att väg­le­da and­ra som in­te rik­tigt vet vad de vill när det gäl­ler in­köp. Visst vill du va­ra väg­le­dan­de in­om ar­bets­li­vet men det kan även va­ra så att du får kon­kur­rens av and­ra som kan ha and­ra idéer än vad du har.

Du kan ibland få en in­gi­vel­se som du kal­lar för me­di­a­la in­gi­vel­ser. Föl­jer du des­sa di­na eg­na tan­kar så öpp­nar du en dörr till mer fram­gångs­lyc­ka.

Jobb­tec­ken

Jung­frun och vat­tu­man­nen är di­na all­ra bäs­ta ar­betskol­le­gor och ni har ett skrat­tigt och triv­samt um­gäng till­sam­mans.

And­ra i din krets av um­gänge kan näs­tan ap­plå­de­ra det du gör och ver­kar för.

Det finns sä­kert många and­ra stjärn­tec­ken som vill va­ra din vän och kanske är det bra men det är vä­du­rar, tvil­ling­ar och skyt­tar som är din bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.