Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om vä­du­rens 2016.

Astro - - Väduren - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Eko­no­min tycks in­te bli för­säm­rad och är det så att du har till­gång till bo­en­de i mer lant­lig mil­jö, ja, då fin­ner du stor lyc­ka i det­ta ditt nya år. Din börs bör få ett bre­da­re fack för di­na in­koms­ter ska kun­na öka vä­sent­ligt. Vill du tes­ta ett spel så ska du ta ditt eget in­re tän­kan­de till hjälp och vå­ga tror på att du är en vin­na­re.

Lyc­ko­siff­ra Bäs­ta lyc­ko­tal kan va­ra nio.

Tur i spel Bäst är att väl­ja sif­fer­spel som Ke­no el­ler lot­to. Bra chans till spel­vinst bör va­ra un­der årets bör­jan samt un­der sen­som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.