Kär­leks­astro

Astro - - Väduren - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du vill ha myc­ket och du vill ha mer, en glupsk och el­dig ener­gi som ti­nar fros­ten hos vem som helst, men kanske sär­skilt hos Vå­gen. Du blir lätt för­äls­kad och ser dig in­te för, ba­ra tu­tar och kör!

Feb­ru­a­ri

Du är den som har med­vind i kär­lek un­der sen­vin­tern. Ura­nus gör dig upp­fin­nings­rik och snabb­tänkt och fram­för allt be­väp­nad med en far­lig mag­ne­tism. Att blin­ka med ena ögat tycks ta dig långt.

Mars

El­di­ga pla­ne­ten Mars gör ditt tec­ken pas­sio­ne­rat och mål­med­ve­tet, in­ten­sivt på grän­sen till för myc­ket. Allt be­hö­ver in­te gö­ras el­ler upp­le­vas på en dag. Dra hell­re ut på njut­ning­ar­na och låt dem va­ra länge.

April

Du är vå­rens kanske fli­ti­gas­te tec­ken, job­bar hårt och får se fi­na re­sul­tat, nå­got som stär­ker dig. Ditt ny­put­sa­de själv­för­tro­en­de och go­da hu­mör gör dig at­trak­tiv och nu kan du bli fli­tigt upp­vak­tad.

Maj

Du är upp­ta­gen med din värld och det krävs en del för att flyt­ta ditt fo­kus från de eg­na am­bi­tio­ner­na och in­tres­se­na till nå­got me­ra käns­lo­be­to­nat. Just nu är du helt en­kelt för­bas­kat nöjd med det du gör.

Ju­ni

Må­nen ba­na är obe­räk­ne­lig och di­na käns­lor tur­bu­len­ta, en käns­lig pe­ri­od när du har svårt att skyd­da ditt öm­tå­li­ga hjär­ta. Grä­la in­te om små­sa­ker. Und­vik de far­li­ga fres­tel­ser­na och kra­mas of­ta!

Ju­li

En pigg in­flu­ens från Ve­nus för in fle­ra nya kon­tak­ter, du kän­ner dig in­spi­re­rad av dem du mö­ter och blir lätt för­äls­kad. Du har ro­ligt, men det blir mind­re av känslo­mäs­sig sta­bi­li­tet och trygg­het.

Au­gusti

Sa­tur­nus är pla­ne­ten som bå­de stär­ker och hål­ler till­ba­ka. Du är nu ext­ra fo­ku­se­rad och målmedveten. Job­bet går fram­åt men kär­le­ken känns en smu­la blyg och ta­fatt. Vå­ga öpp­na upp för det du kän­ner.

Sep­tem­ber

Re­la­tio­ner är ett av den här må­na­dens he­tas­te äm­nen. Nu är du iv­rigt sys­sel­satt med att kny­ta ihop vik­ti­ga band hår­da­re, så även i kär­leksli­vet. En trev­lig våg el­ler skytt kan få sing­eln på fall.

Ok­to­ber

Din om­värld kom­mer när­ma­re och nu är kon­tak­ter­na du gör spän­nan­de och tro­li­gen li­te ud­da och ovan­li­ga. Sing­el­bag­gen dras till den som har nå­got nytt att lä­ra dig, kanske en äld­re el­ler mer er­fa­ren per­son.

No­vem­ber

Du är vin­terns pig­ga vi­ta­min, den som sät­ter färg där du drar fram och tar pla­ner och idéer till hand­ling. Na­tur­ligt­vis är du ra­san­de char­mig och ett kap för den som sö­ker nå­got vär­man­de och liv­gi­van­de.

De­cem­ber

Ditt kär­leksliv an­das in­te full­stän­dig har­mo­ni. Det är du all­de­les för rast­lös och egensinnig för nu. Det ska­dar in­te att öva på den ro­man­tis­ka fi­nes­sen, kanske över­ras­ka med en week­en­dre­sa för två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.