Ox­en

21/4–21/5 Ox­en är ett ut­präg­lat jord­tec­ken och det är ting­ens, hant­ver­kets och jord­bru­kets stjärn­tec­ken. har en för­må­ga att få sa­ker gjor­da. Det kon­ser­va­ti­va dra­get är tyd­ligt. Ox­en gil­lar lugn och ro och sta­tus quo.

Astro - - Oxen - AV: STE­FAN STENUDD

Född 21-30 april KARDINAL DEKAD

I den­na del av ox­en ut­tryc­ker so­len ett krav på sta­bi­li­tet, en be­stämd strä­van ef­ter lugn in­till still­het och tyd­lig kon­ser­va­tism. Des­sa ox­ar kan kla­ra det mesta som krä­ver god hand- och arm­kraft, men de blir of­ta hård­hän­ta och stränga. Det finns en viss tjurskal­lig­het, en verk­lig ovil­ja att prö­va nya grepp. De­ras ka­pa­ci­tet är höjd över var­je tvi­vel, de skry­ter in­te med den, men tillå­ter säl­lan and­ra att gö­ra vad de själ­va be­härs­kar.

De har en stark för­må­ga att till­go­do­gö­ra sig kun­ska­per, att med en oer­hörd en­vis­het bli skick­li­ga i de mest kom­pli­ce­ra­de syss­lor. De är in­te snab­ba, men det er­sätts av de­ras en­vis­het och viss­het om att en gång lyc­kas. Man kan tyd­ligt ana ett prak­tiskt an­lag. De­ras livs­mål ver­kar va­ra just att ut­veck­la sin för­må­ga in­till per­fek­tion in­om nå­got ge­bit. När de se­dan nått det, kan de in­te tän­ka sig någ­ra ny­he­ter in­om sitt ge­bit som de in­te själ­va in­tro­du­ce­rat - vil­ket säl­lan sker.

Född 1-10 maj FAST DEKAD

Då ox­en är det fas­tas­te av de fas­ta stjärn­teck­nen, ef­tersom jord är det mest so­li­da av elementen, blir so­len här verk­ligt tyd­lig i sin oxe-ka­rak­tär. Allt som hör det­ta stjärn­tec­ken till av trygg­het, kon­ser­va­tism och säv­lig­het, får här sitt tyd­li­gas­te ut­tryck. Den väl­di­ga tål­mo­dig­he­ten, lång­sam­he­ten som än­då all­tid når sitt mål, un­ge­fär som sköld­pad­dan vin­ner lop­pet mot ha­ren. An­la­get för jord­bruk och hant­verk är tyd­ligt, lik­som allt som hör det kon­kre­ta till.

Med so­len här har man ka­pab­la hän­der och en strä­van ef­ter lugn och ro. Det är säl­lan frå­ga om snab­ba kast i tem­pe­ra­men­tet el­ler vär­re fru­stra­tio­ner, ef­tersom det i den­na sol­po­si­tion finns ett slags viss­het om män­ni­skans blyg­sam­ma roll på jor­den. Man finns och man gör vad man kan, och mer är det in­te. Ett an­dens lugn. Na­tu­ren och ting­en lig­ger den­na an­de näs­tan när­ma­re än and­ra män­ni­skor och sam­häl­let. De kan fin­na sig till­rät­ta på snart sagt var­je plats.

Född 11-21 maj RÖR­LIG DEKAD

Det­ta är en fru­stre­rad po­si­tion för ox­en, ef­tersom rör­lig­het är mest främ­man­de för det­ta stjärn­tec­ken och dess ele­ment. Kon­cent­ra­tio­nen och tå­la­mo­det har grän­ser. Män­ni­skor med so­len har ett sin­ne för de­tal­jer. Li­kaså vi­sar de en slar­vig hän­dig­het, där de nöd­torf­tigt fo­gar sa­ker sam­man ut­an att be­svä­ra sig om pre­ci­sion, sa­ker som se­dan än­då märk­ligt nog förmår fyl­la si­na funk­tio­ner.

Den rör­li­ga ox­en ser allt prak­tiskt som det enk­las­te enk­la att lö­sa. De väg­rar att lå­ta det ta för stor del av sin tid, men lyc­kas hel­ler in­te av­fär­da det så lätt­vin­digt som de tänkt sig. Det lig­ger fru­stra­tion i det­ta, att ve­ta att man be­härs­kar hant­verk och det ma­te­ri­el­la, ut­an att kun­na ge sig till tåls till­räck­ligt för att lyc­kas le­da det i be­vis. Till sin na­tur är de nå­got av pro­blem­lö­sa­re, den som orädd vå­gar skru­va loss gam­la bul­tar och puss­la ihop den ore­da som föl­jer – dock in­te med den om­sorg som le­der till ett rik­tigt var­ak­tigt re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.