Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om ox­ens 2016.

Astro - - Oxen - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Du bör ha ett verk­ligt fint sol­år fram­för dig när det gäl­ler din eko­no­mi. Stjär­nor­na näs­tan täv­lar om att ge dig fram­gångs­lyc­ka och de in­ve­ste­ring­ar du gör blir till vinst­gi­van­de så­da­na. Du kan kom­ma att in­ve­ste­ra i ditt eget bo­en­de och be­sö­ka­re kan få ögo­nen att näs­ten se för­vå­na­de ut över den ele­gans som du ska kun­na in­re­da med. Vill du tes­ta din vinst­chans så hör du till dem som vill va­ra säk­ra och väl­jer vär­de­pap­per och ob­li­ga­tio­ner som bäs­ta vinst­val.

Lyc­ko­siff­ra Årets bäs­ta lyc­ko­tal bör va­ra fy­ra.

Tur i spel

Ti­den som gäl­ler un­der som­ma­ren och jul­ti­den ska va­ra din bäs­ta tid för spel. Stjär­nor­na gör dock klart att du kan vin­na även när du får en in­gi­vel­se till spel.

Re­la­tio­ner

Visst kom­mer du att ha ett rart kär­le­kens år fram­för dig. Det tycks va­ra näs­tan som li­te av ma­gi runt om dig av upp­vak­tan­de så­väl kvin­nor som män.

Du kan väl­ja pre­cis den du vill kra­mas med men du hål­ler nog ditt in­tres­se för kär­le­kens kra­mar li­te dolt för den till­tänk­te då du in­te vill för­iv­ra dig. Kär­le­ken ska­par de mest vack­ra blom­mor som finns i din väg och ett le­en­de är som en blom­ma så vac­ker och na­tur­lig. Tar du emot des­sa så kär­leks­ful­la bloms­ter så får ditt hjär­ta den bäs­ta av nä­ring.

Hör du till dem som re­dan har fun­nit sin vän för ra­ras­te kär­lek­slyc­ka så od­la den kär­le­ken och låt de öm­mas­te av kär­le­kar få kra­ma er bå­da.

Det ta­las myc­ket om vack­ra na­tursce­ne­ri­er runt om dig så kan du vis­tas i det­ta så vack­ra så har du nog chans att få just den kär­lek­slyc­ka som stjär­nor­na tror är fullt möj­lig för dig att få upp­le­va. Låt kär­le­ken få kra­ma dig och du den.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, kräf­tan och jung­frun ska va­ra de bäs­ta av kär­le­kens stjärn­tec­ken så var myc­ket med dem. Många i din krets av vän­ner fin­ner dig at­trak­tiv och till­dra­gan­de så du kan få in­vi­ter även från de öv­ri­ga stjärn­teck­nen. Bäst är dock att du hål­ler dig till stjär­nor­nas val för kär­le­ken.

Låt den fi­na charm som du in­ne­har spri­da gläd­je i de hjär­tan som kom­mer i din väg men be­stäm än­då själv vil­ket hjär­ta som ska va­ra till­sam­mans med dig.

På job­bet

Även vad det gäl­ler ar­bets­li­vet har du fram­gång att vän­ta. Kanske får du även chans att för­änd­ra in­om ar­bets­li­vet och star­ta egen verk­sam­het.

Det sägs i stjär­nor­na att du kan få fram­gång även in­om da­ta och or­ga­ni­sa­tion då du ska va­ra duk­tig att pla­ne­ra in­om af­färs­li­vet. Det kan va­ra ge­nom ditt så konstin­spi­re­ran­de sätt att va­ra som män­ni­ska som du når den fram­gång som and­ra käm­par så hårt för att nå men du når den di­rekt.

Det kan även va­ra så att den som har mer med and­lig mu­sik och sång att gö­ra får det ext­ra bra.

Det kan va­ra så att du an­vän­der dig av de in­re tan­kar som du ser in­om ar­bets­li­vet och lå­ter det­ta kom­ma and­ra till gagn.

Jobb­tec­ken

Ox­en och tvil­ling­ar­na ska va­ra de bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken som på ett så­dant po­si­tivt och rätt­framt sätt byg­ger fram­gångs­lyc­ka till­sam­mans med dig.

Det är na­tur­ligt­vis även så att du får trev­nad även till­sam­mans med de öv­ri­ga stjärn­teck­nen men bäs­ta fram­gång får du ge­nom de ovanstå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.