Kär­leks­astro

Astro - - Oxen - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Nu är du kram­god och ge­ne­rös, helt en­kelt en kär­leks­mag­net. För dig som sat­sar på bra­sor, skinn­fäl­lar och ro­man­tis­ka mid­da­gar är my­set ett fak­tum! Sing­eln vå­gar dej­ta ut­an­för sin van­li­ga krets.

Feb­ru­a­ri

Du har nå­got ro­man­tiskt i blic­ken just nu. Pla­ne­ten Ve­nus bäd­dar in må­na­den med ro­sor, cham­pagne och and­ra njut­ning­ar för två! Du har svårt att ne­ka din äls­ka­de nå­got och allt an­nat får stå till­ba­ka.

Mars

Du är en ge­nu­in op­ti­mist och det gäl­ler även i kär­lek. Nu tar du chan­ser och fun­ge­rar de in­te tror du på bätt­re tur näs­ta gång. Kanske för­sö­ker du im­po­ne­ra med dyr­ba­ra pre­sen­ter el­ler en flott kär­leks­re­sa.

April

Du är men­talt alert, på grän­sen till tak­tisk och slug. Kanske du ut­nytt­jar din po­si­tion, kon­tak­ter el­ler and­ra re­sur­ser för att nå fram till en viss per­son. Var ba­ra dig själv. Du räc­ker långt.

Maj

En tur­sam må­nad för ox­en. Ju­pi­ter och Ve­nus drar of­ta in skö­na slan­tar och nu kan det ock­så kom­ma kär­lek med på ett hörn. Ro­man­tis­ka da­gar är möj­li­ga kring i stort sett var­je vec­ko­slut. Ta dig tid och känn lust.

Ju­ni

Mars och Ju­pi­ter hjäl­per dig att dra upp klö­var­na ur myl­lan med or­dent­li­ga plopp. Du är sna­ra­re en kalv på grön­be­te än den sta­di­ga tju­ren just nu, pigg på spon­ta­na kon­tak­ter och kanske en som­rig flört.

Ju­li

Den stad­ga­de tju­ren är tro­gen, men sing­eln upp­skat­tar fri­he­ten ext­ra myc­ket nu. För­ny­el­se och om­väx­ling från de van­li­ga ru­ti­ner­na väl­kom­nas. En själv­stän­dig pe­ri­od. Du trivs ut­märkt på all­de­les egen hand.

Au­gusti

Nu pla­ne­rar du för ro­man­tis­ka kväl­lar i au­gusti­må­nens sken, Ve­nus ba­na ger dig näm­li­gen in­te en chans att kom­ma un­dan den star­ka läng­tan ef­ter kär­leksmys och när­het den för med sig. Du tar al­la chan­ser.

Sep­tem­ber

Tju­ren i dig vill gär­na stång­as ibland, men nu lö­nar det va­re sig att grä­la el­ler att va­ra på­stri­dig för att få din vil­ja fram. Kär­leks­groll är dock möj­li­ga och får dig kanske smått ur ba­lans.

Ok­to­ber

En po­si­tiv tid för många i teck­net. Du är följ­sam och får till har­mo­nin i kär­le­ken och det so­ci­a­la li­vet. Folk trivs i ditt säll­skap och tvärtom. Att ge och få är pla­ne­ter­nas fi­nas­te gå­va i höst.

No­vem­ber

Mars är en el­dig lad­da­re och vin­tern blir en het sak om du får be­stäm­ma. Med en sen­su­ell och för­fö­risk at­ti­tyd får du lätt kon­takt och att klä dig i rött ökar chan­ser­na yt­ter­li­ga­re. Var dock krä­sen.

De­cem­ber

Din må­nad är som gjord för kär­lek. Nu hit­tar du le­dig tid och an­vän­der den klokt. Du är kanske in­te på hug­get rent fy­siskt, men la­ta da­gar för två är in­te hel­ler fy skam. Ju­len bju­der på ext­ra mys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.