Tvil­ling­ar­na

22/5–21/6 Flyk­tig­he­ten och rör­lig­he­ten är tvil­ling­ar­nas grund­drag. I tvil­ling­en finns bå­de en för­tjus­ning och en fruk­tan in­för fram­ti­den som de vet in­ne­hål­ler för­änd­ring. Tvil­ling­ar­nas snab­ba rör­lig­het kan där­för upp­le­vas som en aning ång­est­lad­dad.

Astro - - Tvillingarna - AV: STE­FAN STENUDD

Född 22-31 maj KARDINAL DEKAD

I den­na del av tvil­ling­ar­na är ivern till rö­rel­se, ny­het och va­ri­e­rad sys­sel­sätt­ning mar­kant. Med so­len här finns en stark lust till dis­kus­sion och tan­kens mål­med­vet­na spin­nan­de. Här har tvil­ling­ar­na en stark bild av tan­kens kraft och be­ty­del­se, och vet vik­ten av att kom­mu­ni­ce­ra. För­må­gan att ge­nom det för­dju­pa och be­va­ra si­na lär­do­mar. Li­vet är en sko­la. Den som slu­tar tän­ka och ta re­da på, den slu­tar le­va. Det är ge­nom sitt språk i tal och skrift som den­na tvil­ling mest iden­ti­fi­e­rar och pro­fi­le­rar sig. Li­kaså är um­gäng­et, där de in­te säl­lan in­tar en cen­tral roll, en vik­tig del av var­da­gen. De strä­var gär­na ef­ter att gö­ra nya be­kant­ska­per och slar­var ibland med att hål­la kon­tak­ten med gam­la vän­ner. Otå­lig­he­ten är tyd­lig. De är in­te de som all­tid når sär­skilt kon­kre­ta ma­ni­fes­ta­tio­ner – det mesta kan bli häng­an­de i luf­ten. För dem är ett ting ut­fört i och med att de i tan­ken löst pro­ble­men och pla­ne­rat fär­digt.

Född 1-10 ju­ni FAST DEKAD

I den­na dekad kan tvil­ling­ar­nas tan­ke­värld nå kon­kret form. Det är det mog­na in­tel­lek­tets plats, där tan­ke fal­ler på tan­ke i en ked­ja som tyd­ligt le­der till re­sul­tat. In­tel­lekt är re­na lö­senor­det, att om­fam­na be­grepp med tan­ken och för­stå dem, att ord­na det ka­os som sin­ne­na för­med­lar och se sam­band i gytt­ret. Språket är det hu­vud­sak­li­ga ut­tryc­ket för des­sa per­so­ner. Det finns mångsidig­het och ym­nig­het i des­sa män­ni­skors lev­nad, men un­der gans­ka ord­na­de for­mer med ett starkt mo­ment av ru­tin.

De som har so­len i den­na del av tvil­ling­ar­na sö­ker bild­ning och har tå­la­mo­det att nå dju­pa kun­ska­per in­om spe­ci­el­la fack, även om de vur­mar mest för en ge­di­gen all­män­bild­ning och ir­ri­te­ras av att stö­ta på om­rå­den där de är okun­ni­ga. Med ti­den ut­veck­lar de en di­ger lär­dom, även om de­ras ana­lys kan va­ra aning­en yt­lig, så att de i ringa ut­sträck­ning lyc­kas puss­la ihop si­na kun­ska­per till nå­got slags hel­hets­syn tills han är den bäs­ta.

Född 11-21 ju­ni RÖR­LIG DEKAD

Här är tvil­ling­ar­na som mest sitt stjärn­tec­ken, med ett ka­os av tan­kar som far kors och tvärs, en snabb­het och otå­lig­het som ald­rig dom­nar. Med so­len i den­na del av tvil­ling­ar­na vill man le­va mitt i värl­dens ka­os, kän­na all­ting fladd­ra och fa­ra om­kring, och själv slip­pa allt vad fot­fäs­te he­ter. Man ta­lar och um­gås med för­tjus­ning, in­te alls för att nå mål el­ler för­stå­el­se, ut­an i pur ut­trycks­gläd­je. Det är dock in­te frå­ga om dum­het, ty tvil­ling­ar­nas tan­ke är så be­rest att många viss­he­ter och in­sik­ter har fast­nat, och all er­fa­ren­het gör dem långt ifrån lätt­lu­ra­de. De vill ha det bre­das­te um­gänge, sö­ker all­tid nya mil­jö­er och er­fa­ren­he­ter och vill ald­rig vi­la. Den som har so­len i den­na del av tvil­ling­ar­na när sig på ka­os, och kan se ka­os i mo­no­tonins hög­borg. Det är den­na män­niskas livs­mål att va­ra mitt i över­allt. Na­tur­ligt­vis le­der det till en and­lig vil­sen­het som dem själ­va ibland gil­lar och ibland har ång­est av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.