Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om tvil­ling­ar­nas 2016.

Astro - - Tvillingarna - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Stjärn­kor­ten skju­ter i höj­den för dig och din eko­no­mi un­der det år som nu bör­jar. Ja, du är väl un­nad att få det bå­de nytt och fint runt om dig i ditt bo­en­de. Du har fi­nas­te re­nom­mé som per­son och du fin­ner lätt fram­gång när det gäl­ler din eko­no­mi.

Tes­tar du din vinst­chans med ett spel så är det på fyr­fo­ta vän­ner som häs­tar du har din sto­ra och bäs­ta vinst­chans.

Lyc­ko­siff­ra Bäs­ta lyc­ko­tal ska va­ra sju.

Tur i spel Du har ett bril­jant och vinstrikt sol­år fram­för dig. Mi­na stjär­nor tror på att det är ditt eget tän­kan­de som styr dig till vinst.

Re­la­tio­ner

Ditt le­en­de un­der året skvall­rar om kär­lek­slyc­ka och ra­ras­te trygg­het. Kra­ma om den vän du hål­ler kär och du får än mer av kär­lek­slyc­ka till­ba­ka.

Är du där­e­mot fri och gär­na vill mö­ta en för dig ny och rar kär­le­kens vän så sä­ger stjär­nor­na att du ska ha lyc­kan med dig.

I stjär­nor­na ta­las det om att du kan kom­ma att gö­ra en bo­stads­för­änd­ring med an­led­ning av den nya kär­leksvän­nen som du mött un­der året. Det mås­te va­ra rart för dig att få pla­ne­ra för bo­en­det i ny mil­jö och få pla­ne­ra in­red­ning för er bå­da så rart. Barn ska det va­ra med och även om det är sto­jigt så är det ett rart in­slag i er ge­men­sam­ma kär­lek.

Kanske är det så att din nya kär­leksvän mö­ter dig i en sko­la av nå­got slag och där tror stjär­nor­na att er kär­lek tar sin bör­jan.

Kär­lekskung­en finns med i di­na kär­lekskort och han skän­ker dig sta­bi­li­tet och tryg­gast kär­lek­slyc­ka.

Kär­lek­s­tec­ken

Le­jo­net, vå­gen och vat­tu­man­nen är di­na bäs­ta och kä­res­ta av al­la stjärn­teck­nen. Er kär­lek ska kun­na hö­ras lång­vä­ga och and­ra un­nar er verk­li­gen den ra­ras­te av kär­le­kar. Bygg ert hem till­sam­mans på de ra­ras­te av al­la kär­lek­stan­kar som finns.

Na­tur­ligt­vis finns det fi­na vän­ner att um­gås med bland de öv­ri­ga av al­la stjärn­teck­nen men di­na bäs­ta i kär­lek och vän­skap är ovanstå­en­de.

På job­bet

En sko­la kan det va­ra som blir din triv­sam­ma ar­bets­plats. Men stjär­nor­na ta­lar även om ett me­di­e­fö­re­tag av nå­got slag som din fi­na chans till ar­bets­lyc­ka.

Tek­nik kan även det ge dig fin sti­mu­lans och är det så att du kan an­vän­da dig av det­ta in­om ett re­se­fö­re­tag av nå­got slag så är det du som får det verk­ligt fram­gångs­rikt.

Du är även bra som ar­bets­le­da­re och vill gär­na ta kom­man­dot och be­stäm­ma över hur ar­be­tet ska dri­vas fram­åt då du an­ser dig va­ra skapt för att le­da and­ra. Det är du ock­så sä­ger mig stjär­nor­na som vars­lar dig om fi­na er­bju­dan­de som kom­mer till dig un­der det­ta ditt så auk­to­ri­tä­ra sol­år.

Jobb­tec­ken

Ox­en, skyt­ten och vat­tu­man­nen ska va­ra de bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken för dig och din ar­bets­fram­gång. Ni kan ibland ha oli­ka åsik­ter men trots det­ta så byg­ger ni för en ge­men­sam fram­gångs­lyc­ka. Det kan allt­så va­ra bra med oli­ka åsik­ter så att man kan gö­ra ett ge­men­samt ar­betsval.

Al­la tycks va­ra di­na vän­ner men bäs­ta vän­ner är ovanstå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.