Kär­leks­astro

Astro - - Tvillingarna - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du vill va­ra i rö­rel­se och det gäl­ler även på kär­leks­fron­ten. Att gym­ma ihop el­ler gö­ra en ak­ti­vi­tets­re­sa till­sam­mans un­der årets mör­kas­te må­nad kit­tar ihop dig och din hjär­te­vän. Det kan bli pas­sio­ne­rat.

Feb­ru­a­ri

Nu kän­ner du för att dra dig un­dan en smu­la i ditt skal och bå­de tän­ka och kän­na ef­ter. Du är trygg och själv­stän­dig och tar dig tid för ditt in­re, en sund pa­us som lad­dar bat­te­ri­er­na.

Mars

Må­nen gör dig käns­lig och du oro­ar dig lätt för allt möj­ligt, men sär­skilt di­na nä­ra och kä­ra. Nu vill du öka din trygg­het och det be­ty­der kanske att du stad­gar dig känslo­mäs­sigt. Ett fri­e­ri kan kom­ma.

April

In­ten­si­va Mars gör dig till rast­lös och ner­vig, men ock­så en pas­sio­ne­rad och ro­lig kär­lekspart­ner. Det hän­der en mas­sa kring dig den här må­na­den. Du är upp­fin­nings­rik och in­ställd på att äls­ka med stort Ä.

Maj

Nu är op­por­tu­nis­ten i dig i far­ten. Att ta ris­ker och obe­tänk­sam­ma kon­tak­ter kan bli spän­nan­de, men ock­så le­da dig in på fel spår. Od­la hell­re vän­skap än pas­sion tills du kän­ner fast mark un­der föt­ter­na.

Ju­ni

Ve­nus fi­na lä­ge är en gå­va från stjär­nor­na från mit­ten av må­na­den och fram­åt. Slapp­na av och låt un­der­ba­ra män­ni­skor, käns­lor och hän­del­ser kom­ma till dig. Att in­te ha kon­troll öpp­nar för kär­le­kens ma­gi.

Ju­li

En sträng Sa­tur­nus tyg­lar din van­li­ga spral­li­ga spon­ta­ni­tet och tving­ar dig att fo­ku­se­ra mer på li­vets re­a­li­te­ter än nå­got an­nat. I gen­gäld lyc­kas du kanske byg­ga på nå­got var­ak­tigt och sta­bilt.

Au­gusti

Du är ett rör­ligt luft­tec­ken och mis­sar säl­lan nå­got skoj, men nu dras ener­gin ner till spar­lå­ga och du har svårt att kom­ma loss. Kär­leksli­vet är in­te årets he­tas­te, men en skytt kan änd­ra på kli­ma­tet.

Sep­tem­ber

Nu har du pla­ne­ten Mer­ku­ri­us för­nuf­ti­ga in­fly­tan­de med dig och det får dig att fat­ta ovän­ta­de men häl­so­sam­ma be­slut på kär­leks­av­del­ning­en. Det som gick mind­re bra för­ut får en skjuts åt and­ra hål­let.

Ok­to­ber

Spän­nan­de in­flu­en­ser från Ju­pi­ter ger färg och liv. Nu är du spon­tan och ny­fi­ken och hop­par i gal­na tun­nor ibland för om­väx­ling­ens och de nya vy­er­nas skull. Se dock upp för fäl­lor­na på kär­leks­fron­ten.

No­vem­ber

Din vin­ter är fart­fylld och hän­del­se­rik och du väl­jer själv vad du vill fo­ku­se­ra på. Kanske det är re­sor och nya män­ni­skor som kom­mer i din väg, el­ler den sto­ra kär­le­ken. Öpp­na rätt dörr och kliv in.

De­cem­ber

Säll­skaps­sjuk, liv­lig och ut­åt­rik­tad hit­tar sing­eln snart nå­got att dröm­ma om. Da­gar­na kring 13:e-17:e känns ext­ra he­ta. Jul­da­gar­na kan över­ras­ka med en spe­ci­ell gäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.