Kräf­tan

22/6–23/7 För kräf­tan är käns­lor­na det klart vik­ti­gas­te. läg­ger störs­ta vikt vid allt som här det känslo­mäs­si­ga till och un­der­stry­ker vik­ten av vård, vörd­nad och vil­ja. Li­vet är, för kräf­tan, ett upp­le­van­de kopp­lat till re­la­tio­ner män­ni­skor emel­lan.

Astro - - Kräftan - AV: STE­FAN STENUDD

Född 22 ju­ni-1 ju­li KARDINAL DEKAD

Det­ta är kräf­tans tyd­li­gas­te och star­kas­te dekad, som lyf­ter fram be­to­ning­en av det känslo­mäs­si­ga och en stark strä­van ef­ter en mild till­va­ro åt al­la. Per­so­ner med so­len i den­na del av Kräf­tan skyr näs­tan inga an­sträng­ning­ar för att gö­ra li­vet dräg­li­ga­re för bå­de sig själ­va och and­ra. Des­sa ­kräf­tor fru­stre­ras på dju­pet av ­till­va­rons hår­da vill­kor och dröm­mer om en värld med idel mju­ka kan­ter. De tve­kar in­te ett ögon­blick på att det en­da som egent­li­gen be­ty­der nå­got i mänsk­ligt liv, är hur vi mår ­emo­tio­nellt.

Med­mänsk­lig­het och vär­me är ide­al som för des­sa kräf­tor in­te kan över­träf­fas av nå­got an­nat. Där­för strä­var de ock­så ef­ter att för­kla­ra det mesta som sker i värl­den ut­i­från det emo­tio­nel­la - från stor­po­li­tik till var­dags­re­la­tio­ner.

För­änd­ring är för des­sa när­mast il­lu­sio­ner, för i sin es­sens är till­va­ron all­tid den­sam­ma. De räds dock in­te att för­kas­ta de älds­ta ord­ning­ar.

Född 2-12 ju­li FAST DEKAD

Här är vård ett centralt ord. Hands­kas med män­nis­kor­na och li­vet med för­sik­tig­het, ty vi är al­la bräck­li­ga, an­ser per­so­ner med so­len i den­na del av Kräf­tan. Det gäl­ler att vi­sa var­lig­het, att skyd­da och va­ra tål­mo­dig. Den­na kräf­ta und­vi­ker i det längs­ta att bru­sa upp el­ler ytt­ra hår­da ord, ut­an krä­ver av bå­de sig själv och and­ra ett stort mått av be­härsk­ning.

Sta­tus quo, för­ut­satt att det in­te plå­gar nå­gon, är ide­al­till­stån­det – var­je för­änd­ring bör gö­ras med störs­ta för­sik­tig­het.

För dem med so­len i den­na del av kräf­tan är li­vet nå­got av en ba­lans­akt på spänd li­na, men för var­je steg man lyc­kas ta är be­lö­ning­en stor. Den­na kräf­ta är till­freds med li­vet och värl­den, och i bot­ten finns över­ty­gel­sen om att allt egent­li­gen är ord­nat till det bäs­ta.

Des­sa kräf­tor ut­strå­lar of­ta en vär­me som ver­kar he­lan­de på om­giv­ning­en, men bakom lu­rar ock­så en otrygg­het, då de le­ver i för­viss­ning­en om var­je till­stånds öm­tå­lig­het.

Född 13-23 ju­li RÖR­LIG DEKAD

Den­na po­si­tion i kräf­tan är aning­en fru­stre­rad. Det finns ett stort be­hov av mänsk­lig vär­me och upp­skatt­ning, som ald­rig ver­kar bli helt till­freds­ställt. Män­ni­skan med so­len i den­na del av Kräf­tan oro­ar sig of­ta för hur and­ra ska upp­le­va den, el­ler att de ska bris­ta i upp­skatt­ning. De li­tar ­ald­rig helt på att and­ras käns­lor är är­li­ga el­ler var­ak­ti­ga, och kan själv va­ra gans­ka emo­tio­nellt om­byt­lig. Den som har so­len i den­na del av Kräf­tan är öp­pen­hjär­tig och fog­lig, väl­vil­lig ut­an un­dan­tag. För dem är me­ning­en med li­vet att sö­ka lyc­kan och för­sö­ka be­hål­la den. And­ra kan upp­le­va dem som bräck­li­ga, ef­tersom de re­a­ge­rar starkt för mins­ta or­sak, och har nä­ra till bå­de skratt och gråt, men i själ­va ver­ket är det­ta en styr­ka. Det är säl­lan som en sin­nes­stäm­ning hål­ler den­na kräf­ta fång­en nå­gon läng­re tid, el­ler att be­drö­vel­sen får ner dem på knä. De kla­rar det mesta, just för att de har ett le­van­de ut­tryck för vad de kän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.