Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om kräf­tans 2016.

Astro - - Kräftan - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Du kla­rar din eko­no­mi bra och det även fast du kan öns­ka dig en mer sta­bil så­dan. Det finns de som är föd­da i teck­net som har det mer än sta­bilt och där­med kan de in­ve­ste­ra i nytt till bå­de hem och per­son.

Du har en stark för­kär­lek till barn och även djur så ditt vän­li­ga sin­ne kan gö­ra att du ibland öds­lar för myc­ket av din eko­no­mi, men du kla­rar dig bra än­då. Du ska kun­na ha vinst­chans ge­nom sif­fer­spel som Ke­no el­ler lot­to. Spe­la smått men med en in­ten­siv käns­la om att det räc­ker till vinst.

Lyc­ko­siff­ra

Bäs­ta lyc­ko­tal ska va­ra ett.

Tur i spel

Vår­ti­den, sen­hös­ten och jul­ti­den är di­na chan­ser till vinst som bäst. Det är ge­nom att tro på dig själv som du fin­ner vägen till vinst. Du tän­ker gans­ka så sunt när det gäl­ler spel och för­iv­rar dig in­te.

Re­la­tio­ner

Du kän­ner sä­kert hur ditt hjär­ta stund­tals hop­par till in­för ett över­ras­kan­de mö­te i da­gens rytm. Det kan va­ra en för dig spän­nan­de vän som sö­ker kon­takt med ett vac­kert och spän­nan­de le­en­de mot dig.

Det kan även va­ra så att du fin­ner kär­le­ken va­ra på ett mer kär­leks­fullt och rart sätt nu un­der året. Har du ti­di­ga­re un­der åren va­rit be­svi­ken i ditt sö­kan­de ef­ter en för dig kär­leks­full vän så kan det nu va­ra tvärtom och kär­le­ken öpp­nar sig på ett för dig un­der­bart och kärt sätt.

Barn äls­kar dig och med en trygg vän vid din si­da nju­ter du av fa­mil­je­li­vet på ett rart och upp­byg­gan­de sätt.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, kräf­tan och fis­kar­na ger dig det bäs­ta av kär­lek och kra­mar dig så gär­na och rart. Ni får det bå­de skrat­tigt och rart till­sam­mans.

Kanske är det ba­ra när du mö­ter nå­gon född i vat­tu­man­nen som du ska va­ra för­sik­tig, men med de öv­ri­ga stjärn­teck­nen ska du kun­na ha det trev­lig men av­stå kär­lek med dem.

På job­bet

Du vin­ner fin fram­gång in­om ar­bets­li­vet och det myc­ket ge­nom ditt så har­mo­nis­ka och vän­li­ga sätt. Du är en fin ar­betskol­le­ga är det nå­gon som sä­ger så du mås­te va­ra väl så om­tyckt i ar­bets­li­vet.

Ar­be­te in­om af­färs­liv och vård av barn och djur kan va­ra ditt bäs­ta ar­bets­om­rå­de. Re­sor kan även det va­ra bra men ock­så trans­por­ter ger dig fin fram­gång in­om ar­bets­li­vet. För­sök ba­ra att in­te ge ef­ter för and­ras smic­ker, det kan va­ra det far­li­gas­te för dig om du gör det.

Jobb­tec­ken

Le­jo­net och skyt­ten är de bäs­ta av ar­betskol­le­gor un­der året som nu gäl­ler. Till­sam­mans byg­ger ni upp varand­ra till fram­gång och fin­ner har­mo­ni i ert ar­bets­hjär­ta.

Många vill va­ra bäs­tis med dig men bäst har du det till­sam­mans med ovanstå­en­de stjärn­tec­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.