Kär­leks­astro

Astro - - Kräftan - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Nu är du hung­rig jämt och lan­dar i den för teck­net ty­pis­ka kläng­ran­kan. Din hjär­te­vän får san­no­likt hän­der­na ful­la. Sing­eln har sten­boc­ken el­ler le­jo­net i ki­ka­ren, men bör in­te un­derskat­ta fis­kar­na.

Feb­ru­a­ri

Du spän­ner musk­ler­na på al­la om­rå­den och att er­öv­ra är nyc­kelor­det. Får du in­te som du vill fort nog kla­gar du hög­ljutt för den som vill lyss­na. Se upp för att ver­ka de­spe­rat på kär­leks­fron­ten.

Mars

Mer­ku­ri­us på­ver­kan ger an­led­ning att vän­da dig ut­åt, skaf­fa nya kon­tak­ter och sam­ar­bets­part­ners. För sing­eln kan det­ta va­ra en pe­ri­od av dej­tan­de, bå­de på eget och and­ras ini­ti­a­tiv. Ta in­te förs­ta bäs­ta.

April

Det hand­lar myc­ket om kär­lek för dig nu, en spän­nan­de tid med många möj­lig­he­ter. Det du har emot dig är en ten­dens att bli pas­siv och dröm­man­de. Få tum­mar­na loss. Vå­ga frå­ga chans när hjär­tat vi­bre­rar.

Maj

Plu­tos kraft­ful­la ener­gi rå­der och du är en­vis och självrå­dig. And­ra får stå för kom­pro­mis­ser­na. Du har in­te det rö­das­te hjär­tat, hål­ler dig sna­ra­re på din kant. Den som vill kom­ma nä­ra får san­no­likt käm­pa.

Ju­ni

Du tycks va­ra över­allt och no­sa ef­ter lyc­kan just nu. Sing­eln är snabb och en smu­la för på och det kan ge bak­slag. Din in­tui­tion är som all­tid din bäs­ta sök­mo­tor. Ga­sa på först när ma­gen ger grönt ljus.

Ju­li

Din be­slut­sång­est gör dig smått ga­len nu, men bud­ska­pet är att du ska lyss­na på din egen in­re röst och in­te lå­ta dig sty­ras. Det är dags för en dröm att få ta plats och det är myc­ket käns­lor in­blan­da­de.

Au­gusti

Kär­le­ken är din kraft­käl­la mer än nå­gon­sin den här må­na­den. Du sätts re­gel­bun­det på prov och plik­ter­na tär på dig, men in­ner­lig­het och när­het däm­par stres­sen, sär­skilt om en kär­leks­re­sa änt­li­gen blir av.

Sep­tem­ber

Krab­ban i dig går gär­na bak­läng­es när det blir för tufft nå­gon­stans och nu osar det hett på kär­leks­fron­ten. Du be­stäm­mer dig dock ovän­tat för att mar­che­ra fram­åt i stäl­let – över­ras­kan­de och mo­digt.

Ok­to­ber

In­ten­si­va Plu­to ska­par bå­de möj­lig­he­ter och tur­bu­lens i ditt kär­leksliv. Vis­sa krab­bor går mot en frukt­bar tid. Nu får sats­ning­ar­na ext­ra kraft att ta sig fram­åt. And­ras dras med i risk­ful­la af­fä­rer.

No­vem­ber

Nu tar Nep­tu­nus och Ve­nus sats och ro­man­ti­ken flö­dar för många krab­bor. Du gör med­vet­na och smar­ta val den här må­na­den, men sing­eln har lät­ta­re för att koll­ras bort. Håll kvar föt­ter­na på jor­den.

De­cem­ber

Må­nen har grepp om sitt eget tec­ken just nu och då ly­ser di­na egen­ska­per med ett sär­skilt skim­mer. Du öser kär­lek och öm­het över di­na när­mas­te och har du in­te fri­at än­nu kan det bli av un­der jul­da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.