Le­jo­net

24/7–23/8 Le­jo­net har en vil­ja, den all­ra star­kas­te, och an­ser sig ha rätt till den. För le­jo­net är allt som står i vägen för det eg­na för­verk­li­gan­det obe­rät­ti­gat. Le­jo­net har dig­ni­tet, en sann stolt­het, för­må­ga att le­da och vå­gar be­fin­na sig i cent­rum.

Astro - - Lejonet - AV: STE­FAN STENUDD

Född 24 ju­li-1 aug KARDINAL DEKAD

Här är vil­je­styr­kan som mest in­ten­siv. Män­ni­skor med so­len i den­na del av le­jo­net har en in­re kraft som de föl­jer med kom­pro­misslös­het och ibland en viss sko­nings­lös­het. De har en bild av sin egen be­ty­del­se, är stol­ta som kej­sa­re och vis­sa om att kla­ra sitt liv med glans. Där­för upp­skat­tar des­sa le­jon för­må­ga och be­gåv­ning mer än de fles­ta, även hos and­ra, och drar sig in­te ett ögon­blick för att så­väl be­röm­ma som kri­ti­se­ra även så­dant som lig­ger ut­an­för de­ras eget ge­bit.

De som har so­len i den­na del har stor ka­pa­ci­tet och ­fast­het även i ka­o­tis­ka si­tu­a­tio­ner och kri­ser. In­om dem finns en stark käns­la av in­di­vi­dens an­svar, att hon har rätt till all in­tegri­tet men än­då ska upp­fyl­la sitt an­svar in­för kol­lek­ti­vet. Min för­må­ga ska gyn­na al­la.

Det kar­di­na­la le­jo­net är som tå­get - stort, ­mas­sivt och på väg. Få tviv­lar på att de når må­let. Själv­för­verk­li­gan­det är hörn­ste­nen i le­jo­nets livs­fi­lo­so­fi.

Född 2-12 au­gusti FAST DEKAD

Den som har so­len i den­na del av le­jo­net sit­ter tryg­ga på sin tron och svä­var ald­rig i tvi­vel om sin för­må­ga och sitt vär­de. Det fas­ta le­jo­net har ett starkt kon­ser­va­tivt drag och kan dröm­ma om den ide­a­li­se­ra­de bil­den av flyd­da ti­der. ­

De­ras sä­ker­het är orubb­lig, oav­sett hur den på­frestas, vil­ket gör att and­ra kän­ner be­und­ran och re­spekt. De vet vad de kan och ak­tar sig no­ga för att för­sö­ka sig på nå­got de in­te kla­rar av. Där­för har det fas­ta ­le­jo­net in­te svårt att upp­skat­ta and­ras för­tjäns­ter, el­ler att ge dem plats att ut­tryc­ka des­sa.

Det­ta le­jon har en trygg­het i sig som bott­nar i att de är till­freds med sig själv. ­Ald­rig ­upp­le­ver de sig som ­miss­lyc­ka­de el­ler ­otill­räck­li­ga. In­te hel­ler går de sär­skilt vil­se i ­jak­ten ­ef­ter sitt ­egent­li­ga jag. Inga ­iden­ti­tets­kri­ser.

Det fas­ta le­jo­net ger in­tryck av att ha gott om tid och ald­rig va­ra oro­lig. Li­vet är vad det är, tyc­ker de. Att fin­nas till är fullt ­till­räck­ligt.

Född 13-23 au­gusti RÖR­LIG DEKAD

Här ut­tryc­ker le­jo­net en vil­ja av mer splitt­rad sort. Det rör­li­ga le­jo­net strä­var ef­ter sitt väl­be­fin­nan­de och sin ge­stalts blomst­ring, men har svårt att fin­na de rät­ta vägar­na. De kan sät­ta sig på tvä­ren el­ler in­si­ste­ra på omöj­li­ga vägar, med en god por­tion av le­jo­nets pon­dus. De prö­var gär­na nya vägar, all­tid med den hu­vud­sak­li­ga mo­ti­va­tio­nen att det ska skän­ka dem själ­va nå­gon form av till­freds­stäl­lel­se.

Den som har so­len i den­na del krä­ver att de ska re­spek­te­ras, men tyc­ker in­te att det rik­tigt sker i den grad de vil­loch vi­sar där­för prov på miss­tänk­sam­het och bris­tan­de tillit.

Den­na sol­po­si­tion är ny­an­se­rad i sitt ut­tryck och vi­sar stör­re va­ri­a­tion än hos öv­ri­ga le­jon. De ger sig själ­va stor be­ty­del­se, men lå­ter den­na vär­de­ring spri­da sig ock­så över om­giv­ning­en. De är njut­nings­män­ni­skor, men mer ­be­näg­na att de­la med sig av ­njut­ning­en än öv­ri­ga le­jon. Är gläd­jen in­te de­lad trivs de in­te li­ka väl med den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.