Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om le­jo­nets 2016.

Astro - - Lejonet - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Stjär­nor­na tror på att du kom­mer att ha ett sol­år fram­för dig som ger dig en kanske över­ras­kan­de och bra eko­no­mi. Un­der­bart sä­ger du och bör­jar pla­ne­ra för in­köp som du ti­di­ga­re har fått av­vak­ta med att gö­ra.

Ger du dig ut på en spor­ta­re­na där du kan spe­la på häs­tar tror stjär­nor­na att det blir ditt bäs­ta val av spe­len. Du kan även fin­na vägen till vinst ge­nom köp av en lott.

Lyc­ko­siff­ra Du har bäs­ta vinst­lyc­kan med siff­ran fem.

Tur i spel Årets bör­jan och un­der sen­som­ma­ren mot hös­ten samt jul­ti­den ska va­ra den bäs­ta ti­den för dig att tes­ta din vinst­chans.

Re­la­tio­ner

En tid av bäs­ta och ra­ras­te kär­lek­slyc­ka finns nu för dig och kär­le­ken. Tro på dig själv och kra­ma den vän du tyc­ker så myc­ket om och stjär­nor­na ser dig gå ut i var­da­gens grå med ett le­en­de på läp­par­na som skvall­rar om ra­ras­te kär­lek­slyc­ka. Där kan fin­nas många som vill um­gås med dig men du går le­en­de vi­da­re för du har ju re­dan en så kär vän vid din si­da. Är du fri får du sä­ker­li­gen nu upp­le­va chans till ra­ras­te kär­lek­slyc­ka så vill du så kan det va­ra nu un­der sol­å­ret som din kär­lek bör­jar blomst­ra ef­ter en lång tids vän­tan.

Den som du mö­ter och har sitt in­tres­se rik­tat in­om ett ser­vice- el­ler me­di­e­fö­re­tag kan va­ra din rät­ta och bäs­ta kär­le­kens vän för fram­ti­den. Du är en trygg vän att le­va till­sam­mans med så njut av ditt eget jag.

Kär­lek­s­tec­ken

Vå­gen och vat­tu­man­nen är di­na bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken att få le­va till­sam­mans med. Ni trivs så rart med varand­ra och byg­ger för fram­gångs­lyc­ka.

Öv­ri­ga stjärn­tec­ken kan al­la ge dig fram­gångs­lyc­ka och fin vän­skap, men bäst är ovanstå­en­de.

På job­bet

Stjär­nor­na an­ser att du är en här­ligt fin och trygg ar­betskol­le­ga och du har en fin krets av kol­le­gor runt dig. In­om ett ser­vice­fö­re­tag kan du gö­ra di­na bäs­ta ar­bets­fram­gång­ar och även in­om da­ta och skrift kan du fin­na vägen till fram­gångs­lyc­ka.

Job­bar du me­ra i en na­turmil­jö nju­ter du bra och fin­ner fin fram­gång och du kan även kom­ma att få avan­ce­ra in­om din ar­bets­plats. In­om egen verk­sam­het kan det va­ra som du fin­ner din ar­bets­lyc­ka så även af­färs­liv kan va­ra din fram­gångs­lyc­ka.

Jobb­tec­ken

Vä­du­ren, tvil­ling­ar­na och vat­tu­man­nen är de bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken för trygg ar­bets­lyc­ka. Ni är ett fint team som fin­ner fram­gång in­om allt gäl­lan­de för ar­be­tet.

Öv­ri­ga stjärn­tec­ken kan nog va­ra till gläd­je även de men var för­sik­tig och lyss­na gär­na till dem men gör det du själv vill ska gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.