Kär­leks­astro

Astro - - Lejonet - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du är en ro­man­ti­ker och upp­vak­tar med stil. Nu är du dess­utom en se­ri­ös katt och om le­ken blir osä­ker drar du dig hell­re till­ba­ka än ris­ke­rar någ­ra skrå­mor. Sat­sa på säk­ra kort och li­ta på mag­käns­lan.

Feb­ru­a­ri

Nu är du smart nog att tän­ka läng­re än no­sen räc­ker, snab­ba af­fä­rer och för­lus­tel­ser und­viks. Du vill ha nå­got hand­fast och sta­bilt och får du det in­te är du hell­re ut­an. Var för­sik­tig men ing­en tråk­måns.

Mars

Ura­nus och Mars ener­gi­er är svårtämj­da, nu re­a­ge­rar du häf­tigt på allt du kän­ner och lå­ter dig sväl­jas med hull och hår av kär­le­ken, oav­sett om den är en väl­gö­ra­re el­ler de­struk­tiv. Lek in­te med el­den.

April

Ve­nus får dig att spin­na för allt som känns ro­man­tiskt och vac­kert just nu. Du är ock­så en mju­kis. Må­nen gör dig kram­god och my­sig, käns­lig för din äls­ka­des be­hov. Det är en lyc­ka att va­ra din hjär­te­vän.

Maj

Må­na­dens pla­ne­ter ger styr­ka, di­sci­plin och am­bi­tio­ner och det at­tra­he­rar den som in­te är li­ka stark. Ditt öd­mju­ka hjär­ta fång­ar upp den som sö­ker ditt be­skydd, men se upp med att för­väx­la det med kär­lek.

Ju­ni

Du är kram­god och till­mö­tes­gå­en­de, so­ci­al som få un­der som­ma­rens förs­ta tid. Nu mö­ter du män­ni­skor som är lät­ta att för­äls­ka sig i och hit­ta nå­got ge­men­samt med. Vå­gen och tvil­ling­ar­na ly­ser ext­ra.

Ju­li

Nu läng­tar du ef­ter någ­ra la­ta da­gar. Pla­ne­ter­na skvall­rar om be­ho­vet av att få lad­da om to­talt. En ak­tiv och krä­van­de part­ner stres­sar dig kanske att dra dig in i ditt skal. Pra­ta ut i stäl­let för att fly.

Au­gusti

Ura­nus in­fly­tan­de på teck­net ger dig ener­gi, charm och ut­strål­ning, en pigg och vin­nan­de mix för dig som är solo. Hu­mö­ret är gott för det mesta och du är gär­na fy­sisk, en kram­god le­jon­nal­le.

Sep­tem­ber

En hek­tisk må­nad vän­tar san­no­likt, men av­slut­ning­ens ve­nus­in­flu­en­ser ser ut att kun­na bju­da även på li­te ext­ra mys för dig som vill sat­sa på nå­got trev­ligt för två. Lägg gär­na din le­di­ga tid här.

Ok­to­ber

Sa­tur­nus är en sträng och ibland omed­gör­lig in­flu­ens på hös­tens kär­leks­him­mel. Du kan va­ra så upp­ta­gen av ar­be­te och an­svar att du glöm­mer bort att od­la när­he­ten. Var ob­ser­vant på hur hjär­tat mår.

No­vem­ber

Pla­ne­ten Mars spri­der sin spe­ci­el­la vär­me un­der den­na grå må­nad. Nu är det lätt att kom­ma nä­ra and­ra, så­väl i vän­skap som kär­lek. Hjär­tat är lätt­rört och sen­ti­men­talt, sär­skilt i Vat­tu­man­nens när­va­ro.

De­cem­ber

Ve­nus och Mars på­ver­kar och nu kan kär­leksli­vet bli ovän­tat spän­nan­de. Små även­tyr vän­tar runt hör­net för sing­el­kat­ten, men även den stad­ga­de får kän­na på ökad puls. Säg ja till nya upp­le­vel­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.