Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun har si­dor av bå­de in­tel­lek­tu­a­lism och ma­te­ri­a­lism. Jung­frun har sin­ne för de­tal­jer och är tvek­sam in­för för­änd­ring. De li­tar in­te på så­dant som sker plöts­ligt ut­an an­ser att var sak ska ta sin tid. Jung­frun vi­sar stor flit och ar­betsv

Astro - - Jungfrun - AV: STE­FAN STENUDD

Född 24 aug–1 sept KARDINAL DEKAD

Här går jung­fruns kri­tis­ka drag en aning långt. Ald­rig är de nöj­da, ald­rig vill de ge med sig i ­dis­py­ter. Det är en en­vis­het som kan nå till må­nen, men den är svår för and­ra att le­va med. De med so­len i den­na del av ­jung­frun har den störs­ta tillit till sin egen för­må­ga - sär­skilt när det gäl­ler prak­tis­ka ting. De är duk­ti­ga på att or­ga­ni­se­ra bå­de sitt eget och and­ras ar­be­te, få ru­ti­ner att fun­ge­ra och bringa ord­ning i det vil­das­te ka­os. Ut­an me­nings­fullt ar­be­te blir hon djupt olyck­lig. Ar­be­tet be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt märk­vär­digt, men det ska ge möj­lig­het till kon­kre­ti­se­ring och svå­ra pro­blem att bi­ta i. Den kar­di­na­la är var­dags­män­ni­skan som ser ­dra­ma­tik och fin­ner gläd­je i ru­ti­nen. ­Svå­rig­he­ter gör dem näs­tan munt­ra. Med so­len i den­na del har de en in­to­le­rant si­da, en bråds­ka att fär­dig­stäl­la som kan le­da dem li­te ga­let, lik­som en ten­dens att dö­ma and­ra män­ni­skor och de­ras in­sat­ser li­te väl för­has­tat.

Född 2–11 sept FAST DEKAD

Det­ta är den säv­li­ga ar­be­ta­rens dekad i jung­frun. Den som får allt ut­rät­tat, hur knepigt och om­fat­tan­de det än kan va­ra. Det går säl­lan fort, men det blir bra gjort. Med säv­lig ­sä­ker­het och kom­pe­tens be­nar den fas­ta jung­frun upp var­je ­svå­rig­het och lö­ser till slut den mest gor­dis­ka av knu­tar. Sta­tus quo är ide­a­let, ­var­dag, va­nor och ru­tin. Det väl­kän­da, var­ak­ti­ga är grund till hen­nes ­triv­sel. Den som har so­len i den­na del av jung­frun fram­för sin kri­tik san­sat men är än­då omed­gör­lig. Var­je åsikt står hon oänd­ligt fast vid, men bru­kar ha re­so­ne­rat länge in­nan hon nåd­de den. Den fas­ta jung­frun är van­sin­nigt me­to­disk i allt hon fö­re­tar sig, och ar­be­tet är cent­rum i li­vet. Den som har so­len i den­na del av Jung­frun ax­lar vil­ligt si­na bör­dor och föl­jer de sträng­as­te ­di­sci­pli­ner. De är tryg­ga i ­viss­he­ten om att de drar sitt strå till stac­ken, och ­kän­ner när­mast ett för­akt för ­män­ni­skor som in­te li­ka ihär­digt ­upp­fyl­ler si­na plik­ter.

Född 12–23 sept RÖR­LIG DEKAD

I den­na del av jung­frun finns ­rast­lös­het och den när­mast obot­li­ga kri­ti­ken mot sig själv och and­ra. Den rör­li­ga jung­frun är den stän­di­ga tviv­la­ren, som ald­rig vå­gar sät­ta sitt hopp till pla­ner el­ler löf­ten, knappt ens när de re­a­li­se­rats. All­tid hör man de­ras var­ning­ar och tvi­vel, ald­rig släp­per de det vak­sam­ma för­nuf­tet – vil­ket själv­klart gör dem vär­de­ful­la, om än in­te så ­upp­munt­ran­de. De med so­len i den­na del av jung­frun har en när­mast otro­lig för­må­ga att ­be­härs­ka de­tal­jer och ­in­tri­ka­ta ­möns­ter. ­Ing­et är för fint el­ler ­gytt­rigt för dem att be­na ut. Den rör­li­ga jung­frun är he­la ti­den på gång att ord­na sitt liv, men når ald­rig ett helt fär­digt re­sul­tat. Själv­kri­ti­ken är så svår­tys­tad att de kan hål­la på att ­re­vi­de­ra si­na verk, ut­an att nå­gon­sin bli helt nöj­da och fär­di­ga. Att rät­ta till kan va­ra när­mast en ma­ni, men en för and­ra män­ni­skor vär­de­full egen­skap. Den­na jung­fru har en tyd­ligt in­tel­lek­tu­ell prä­gel. De upp­skat­tar att stu­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.