Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om jung­fruns 2016.

Astro - - Jungfrun - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Det här ska kun­na va­ra just det år som ger dig en för­bätt­rad eko­no­mi. Det som har med häl­sa och kropps­vård att gö­ra kan va­ra det som ger dig fin in­komst så har du haft pla­ner på att star­ta egen verk­sam­het in­om det­ta så kan det va­ra bör­jan till att din börs blir väl­fylld. Vill du tes­ta ett spel så är det vär­de­pap­per samt köp av lot­ter som är ditt bäs­ta val.

Lyc­ko­siff­ra

Du har bäs­ta vinst­siff­ra i num­mer åt­ta.

Tur i spel

Stjär­nor­na skvall­rar om att he­la ditt sol­år 2016 ska va­ra ett ge­ne­röst år för dig och spel. Följ ditt eget in­re jag när du vill spa­ra så frå­ga dig själv så har du lät­ta­re till vinst.

Re­la­tio­ner

Du ska ha ett här­ligt kär­le­kens år fram­för dig. Stjär­nor­na tror på att du nu i årets bör­jan fin­ner din nya vän och det kan va­ra just den vän du har drömt om så länge att få mö­ta och kra­mas med. Det kan va­ra ute i ett vim­mel av män­ni­skor som du helt plöts­ligt stö­ter ihop med den­na din nya kär­leksvän.

Men har du re­dan en vän så ler du nog ba­ra så rart och går din egen väg och nju­ter lätt vid tan­ken på den vack­ra vän du mött. Te­a­ter­liv kan va­ra nå­got som är ext­ra kär­leks­fullt och även ger dig och ditt in­re jag nä­ring till kär­le­ken.

Kär­le­ken kom­mer att blomst­ra i sin bäs­ta blom för dig så ba­ra le. Kär­le­ken kra­mar he­la dig och till­sam­mans med din vän byg­ger ni er ett kär­le­kens bo.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, kräf­tan och sten­boc­ken ska va­ra di­na bäs­ta stjärn­tec­ken och till­sam­mans byg­ger ni för ra­ras­te kär­lek­slyc­ka. Ett en­da stort pot­pur­ri av kra­mar och trev­nad byg­ger sig in i ert liv.

Visst finns det fle­ra av de öv­ri­ga stjärn­teck­nen som vill va­ra till­sam­mans med dig men det är ba­ra så att du fin­ner de ovanstå­en­de stjärn­teck­nen som ditt bäs­ta val.

På job­bet

Du är ett verk­ligt fint stjärn­tec­ken att få ar­be­ta till­sam­mans med då du har ett så­dant fint och klokt tän­kan­de och sätt att va­ra. Många i din ar­bets­krets vill ha fram­gång och har bra idéer även de, där­för gäl­ler det för dig att tro mest av allt på di­na eg­na idéer och dri­va dem till fram­gång. Ar­be­tar du in­om ett vård­om­rå­de så är du en vin­na­re och kan nå en hög­re tjänst och få det än bätt­re. Även eko­no­mi och da­ta tycks va­ra bra för dig. Då du även har ett så­dant fint konst­när­ligt sin­ne så har du lätt för att fin­na fram­gångs­lyc­ka. Det är ditt sätt att va­ra som ger dig ext­ra fin fram­gång i ar­bets­li­vet så var dig själv, det är fram­gångsre­cep­tet in­om ar­bets­li­vet.

Jobb­tec­ken

Kräf­tan och sten­boc­ken sä­ger stjär­nor­na mig ska va­ra di­na bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken att få fin fram­gångs­lyc­ka till­sam­mans med.

Vis­ser­li­gen så tror stjär­nor­na på att det är du själv som har de bäs­ta idéer­na för att le­da ar­be­tet till fram­gång men visst kan di­na kol­le­gor ha en och an­nan idé som är bätt­re så lyss­na på dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.